Historia

IFA

Historia

2022

Dr Dorota Klimek-Jankowska otrzymuje grant „Sonata Bis” Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu pt. „Od wielojęzycznego korpusu równoległego do semantycznej mikro-typologii PERFECTUM w językach słowiańskich i bałtyckich” (wartość dofinansowania to 1 629 871 zł). Dr Agata Zarzycka uzyskuje stopień naukowy doktora habilitowanego.

2021

Prezydent RP Andrzej Duda nadaje prof. Joannie Błaszczak tytuł profesora nauk humanistycznych. Dr Wojciech Drąg uzyskuje stopień naukowy doktora habilitowanego. Prof. Piotr Chruszczewski zostaje laureatem w konkursie 30 Kreatywnych Wrocławian. Uroczystości pogrzebowe prof. Jana Cygana, założyciela wrocławskiej anglistyki, i prof. Joanny Błaszczak.

2020

Prof. Bożena Rozwadowska otrzymuje tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Dr Dorota Kołodziejczyk i dr Marcin Walczyński uzyskują stopień naukowy doktora habilitowanego. Prof. Marek Kuźniak zostaje ponownie wybrany dyrektorem Instytutu, a prof. Rozwadowska – przewodniczącą Rady Dyscypliny Naukowej Językoznawstwo.

2019

Dr Katarzyna Nowak-McNeice uzyskuje stopień naukowy doktora habilitowanego. Prof. Bożena Rozwadowska zostaje wybrana przewodniczącą Rady Dyscypliny Naukowej Językoznawstwo.

2019

Prof. Joanna Błaszczak zostaje laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii naukowiec przyszłości.

Wspólny projekt Zakładu Glottodydaktyki IFA oraz Instytutu Psychologii UWr pt. „Uniwersytet seniorom – nowatorskie podejście w edukacji osób dorosłych” zajmuje I miejsce spośród 211 zgłoszonych projektów w ramach konkursu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, uzyskując dotację w wysokości 1 000 550,15 zł.

2018

Dr Michał Szawerna uzyskuje stopień naukowy doktora habilitowanego.

2016

Prof. Leszek Berezowski zostaje ponownie wybrany prodziekanem Wydziału Filologicznego UWr.

2015

W ramach konkursu OPUS 8 Narodowe Centrum Nauki przyznaje 3-letni grant w wysokości 793 972 PLN na realizację projektu pt. Analiza porównawcza predykatów psychologicznych w językach polskim, hiszpańskim i angielskim, którego kierownikiem jest prof. Bożena Rozwadowska.

2015

Prof. Anna Michońska-Stadnik oraz prof. Ewa Kębłowska-Ławniczak otrzymują tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

20.11.2015

Podczas uroczystości jubileuszowych 70-lecia Anglistyki w Uniwersytecie Wrocławskim prof. dr hab. Jan Cygan odbiera z rąk prorektora Adama Jezierskiego Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiemu za wybitne zasługi dla rozwoju Uczelni.

1.10.2015

Pod kierunkiem prof. Joanny Błaszczak zostają uruchomione uzupełniających studia magisterskie w języku angielskim pt. Empirical and Theoretical Linguistics (ETHEL).

17-19.04.2015

Instytut jest organizatorem konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej PASE. Przewodniczącą Komitetu Naukowego jest prof. Ewa Kębłowska-Ławniczak, a Komitetu Organizacyjnego – dr Marcin Walczyński.

2014

Pomyślne zakończenie przewodu habilitacyjnego dr. Michała Garcarza.

Prof. Annie Michońskiej-Stadnik wręczono Złoty Medal Prezydenta RP za długoletnią służbę. Prof. Annie Budziak oraz dr hab. Dominice Ferens przyznano Medale Srebrne.

Instytut jest współautorem zwycięskiego projektu pt. „Program doskonalenia kompetencji studentów kierunków neofilologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego skrojony na miarę rynku pracy”, który zajął 3 miejsce w skali kraju na 175 złożonych wniosków na liście rankingowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt realizowany jest w latach 2014-2015 i obejmuje staże, wizyty studyjne i warsztaty dla studentów.

Dr Michał Garcarz uzyskuje stopień naukowy doktora habilitowanego.

2013

Prof. Piotr P. Chruszczewski otrzymuje nominacje od Rektora UWr Marka Bojarskiego na stanowisko dyrektora Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych.

Dr Teresa Bruś uzyskuje stopień naukowy doktora habilitowanego.

2012

Zostaje utworzony Zakład Translatoryki, na którego czele staje prof. Roman Lewicki.

2012

Prof. Leszek Berezowski zostaje wybrany prodziekanem Wydziału Filologicznego UWr.

Prof. Marek Kuźniak zostaje najmłodszym dyrektorem w historii Instytutu.

Prof. Piotr P. Chruszczewski otrzymuje tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

2011

Pomyślne zakończenie przewodów habilitacyjnych dr Dominiki Ferens i dr. Mariusza Marszalskiego, dzięki czemu liczba samodzielnych pracowników Instytutu zatrudnionych na pierwszym etacie wzrasta do 11.

Rozpoczęcie działalności unikatowego w Polsce laboratorium neurolingwistycznego wyposażonego z grantu Fundacji Nauki Polskiej uzyskanego przez prof. Joannę Błaszczak.

2010

Nadanie dr hab. Markowi Oziewiczowi głównej nagrody Amerykańskiego Towarzystwa

Mitopeicznego za najlepsze opracowanie krytycznoliterackie z zakresu literatury fantasy.

Zorganizowanie przez Instytut najbardziej prestiżowej międzynarodowej konferencji z zakresu językoznawstwa generatywnego GLOW 2010. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego jest prof. Bożena Rozwadowska.

Uzyskanie przez zespól pod kierunkiem dr hab. Joanny Błaszczak grantu Fundacji Nauki

Polskiej w wysokości 300 000 zł. Członkami zespołu są dr hab. Błaszczak, dr Patrycja Jabłońska, dr Dorota Klimek-Jankowska oraz dr Krzysztof Migdalski.

Dr Marek Kuźniak uzyskuje stopień naukowy doktora habilitowanego.

2009

Dr Anna Budziak uzyskuje stopień naukowy doktora habilitowanego.

2008

Instytut jest organizatorem konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej PASE.

Prof. Leszek Berezowski zostaje ponownie wybrany dyrektorem Instytutu.

Dr Marek Oziewicz uzyskuje stopień naukowy doktora habilitowanego i staje na czele nowoutworzonego Zakładu Literatury i Kultury Amerykańskiej.

2007

Pomyślne zakończenie przewodu habilitacyjnego dr. Piotra Chruszczewskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Inauguracja płatnych studiów magisterskich dla obcokrajowców.

2005

Dr Ewa Kębłowska-Ławniczak uzyskuje stopień naukowy doktora habilitowanego i staje na czele Zakładu Literatury Angielskiej i Amerykańskiej.

2003

Po trzyletniej przerwie wznowiona zostaje rekrutacja na Wieczorowe Studia Licencjackie, a pracownicy IFA zakładają pięć pracowni badawczych.

01.09.2002

Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego kolejnym dyrektorem Instytutu zostaje dr hab. Leszek Berezowski.

Dr Dominika Ferens jako pierwszy pracownik Instytutu publikuje książkę w USA. University of Illinois Press drukuje pracę dr Ferens pod tytułem: Edith and Winnifred Eaton. Chinatown Missions and Japanese Romances.

2001

Zakład Literatury Angielskiej i Amerykańskiej inauguruje nowe stulecie, ustanawiając nieoficjalny rekord Uniwersytetu Wrocławskiego w liczbie bronionych doktoratów. W ciągu czterech lat (1997-2001) zatrudnieni w zakładzie magistrowie obronili dwanaście prac doktorskich, potrajając liczbę pracowników w stopniu doktora.

1999

Prof. dr hab. Bożena Rozwadowska zostaje prodziekanem Wydziału Filologicznego, a w rok później zostaje wybrana do władz europejskiego stowarzyszenia językoznawców generatywnych GLOW (Generative Linguists of the Old World), sprawując obie funkcje przez dwie kadencje.

1998

Na emeryturę przechodzi prof. dr hab. Jan Cygan, żywa historia instytutu i obu polskich katedr filologii angielskiej, jakie istniały we Wrocławiu; pierwszy wykładowca IFA, który uzyskał tytuł profesora (nominacja wręczona przez Prezydenta RP w roku 1991). Rok wcześniej przeszli na emeryturę dwaj inni wieloletni pracownicy IFA: dr Juliusz Palczewski oraz mgr Tadeusz Rybowski, najaktywniej praktykujący w IFA tłumacz.

Rozpoczyna działalność Podyplomowe Studium Przekładu, którym kieruje ówcześnie doktor, a obecnie prof. dr hab. Leszek Berezowski. Wkrótce później powstaje również Podyplomowe Studium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego pod kierownictwem dra Lecha Zabora oraz Podyplomowe Studium Angielskiego Języka Prawniczego kierowane przez prof. dr hab. Leszka Berezowskiego.

01.09.1997

Po raz pierwszy dyrektorem instytutu zostaje kobieta, wówczas dr hab., a obecnie prof. dr hab. Anna Stadnik.

01.09.1996

Nowym dyrektorem instytutu zostaje dr hab. Tadeusz Piotrowski, ale po roku przenosi się na Uniwersytet Opolski.

Traci moc uchwała Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego zawieszająca przeprowadzanie egzaminu wstępnego na studia magisterskie dla studentów studiów dziennych i wszyscy licencjaci pierwszy raz przystępują do wspólnych kwalifikacji na studia magisterskie.

01.10.1994

Ruszają wieczorowe studia magisterskie. W związku z uchwałą Senatu zawieszająca egzamin licencjacki dla studentów IFA kandydaci rekrutują się wyłącznie spośród absolwentów nauczycielskich kolegiów języków obcych. Organizatorem i pierwszym kierownikiem nowego przedsięwzięcia był prof. dr hab. Michał Post. W dwa lata później powstają również wieczorowe studia licencjackie.

Dzięki staraniom dyrekcji Instytutu i inicjatywie samorządu studenckiego Senat łagodzi przyjętą rok wcześniej uchwałę i studenci IFA przystępują do egzaminu licencjackiego, nadal przechodząc bez z dalszej kwalifikacji na studia magisterskie.

1993

Na wniosek ówczesnego Dziekana Wydziału Filologicznego Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zawiesza na dwa lata przeprowadzanie egzaminu licencjackiego oraz egzaminu wstępnego na studia magisterskie dla studentów studiów dziennych w IFA. Instytut odwołuje się do Rektora i szuka pomocy u radców prawnych, ale kroki te nie przynoszą żadnych rezultatów. Instytut przeprowadza więc egzamin licencjacki wyłącznie dla pierwszych absolwentów znajdujących się pod jego opieką nauczycielskich kolegiów języków obcych.

1992

Instytut przeprowadza się do swej obecnej siedziby w Wiazdnym Domu pod Złotym Berłem, czyli do budynku przy ulicy Kuźniczej 22. Odbudowa budynku ze zniszczeń wojennych posuwała się tak wolno, że inne, bardziej od anglistyki wpływowe instytucje straciły nadzieję na jej zakończenie i przegapiły moment, w którym dokończenie budowy niespodziewanie sfinansowała Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Dyrekcja instytutu zdołała zwycięsko odeprzeć spóźnione zakusy jednostek uniwersytetu ostrzących sobie zęby na nieoczekiwanie wykończony budynek i doprowadziła do przenosin, w których główną rolę odegrali studenci. 

Tuż przed przeprowadzką odwiedza Wrocław z okazji festiwalu Wratislavia Cantans brat następcy brytyjskiego tronu, książę Edward. Audiencja dla pracowników instytutu i grupy studentów odbyła się w starej siedzibie firmowanego wówczas przez the British Council Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego przy ulicy Szewskiej i książę musiał się wdrapać po stromych schodach na czwarte piętro starej kamienicy. Jego bezpieczeństwa strzegły za to policjantki na wysokich obcasach.

Na stanowisko dyrektora instytutu powraca prof. dr hab. Jan Cygan, a Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza w maju tytuł zawodowy licencjata oraz ustanawia odpowiedni dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych.

W czerwcu 1992 pierwsi studenci IFA, przyjęci na studia w roku akademickim 1989/90, zdają egzamin licencjacki z praktycznej nauki języka angielskiego i metodyki nauczania języka angielskiego, i otrzymują tytuł i dyplom licencjata; zgodnie z daną im wcześniej obietnicą wszyscy przechodzą na studia magisterskie bez egzaminu wstępnego.

1990/91

W lipcu roku 1990 odbywa się pierwsza w historii Polski rekrutacja na studia licencjackie. Kandydaci zostają poinformowani o konieczności zdawania egzaminu kończącego pierwszy etap studiów dwustopniowych i ubiegania się o przyjęcie na dwuletnie uzupełniające studia magisterskie.

Wraz z upadkiem władzy ludowej powstały liczne nauczycielskie kolegia językowe. Instytut Filologii Angielskiej objął opieką naukową kolegia w Legnicy, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Wrocławiu oraz (w rok później) w Częstochowie. Po dziesięciu latach część z tych placówek usamodzielni się, przekształcając się w Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe.

1988/89

Władze obniżają limit przyjęć na pierwszy rok filologii angielskiej do 30 osób. Wiosną roku 1989 zatwierdzają jednak plan pierwszych w Polsce dwustopniowych studiów filologicznych. Nowy system studiów obowiązuje od roku akademickiego 1989/1990

01.10.1988

Rozpoczyna działalność przeznaczone dla nauczycieli języka angielskiego Studium Podyplomowe Filologii Angielskiej, które w dziesięć lat później przekształci się w Podyplomowe Studium Przekładu.

1987

Ewa Grossman zostaje pierwszym absolwentem odrodzonej anglistyki, która broni pracę doktorską. Temat rozprawy: Recurrent Themes in Graham Green’s Fiction 1929-1982. Promotorem rozprawy była doc. dr Maria Gottwald.

Po pomyślnym przejściu kolokwium habilitacyjnego w roku 1985 oraz zatwierdzeniu habilitacji w roku następnym i otrzymaniu nominacji na stanowisko docenta, dyrektorem Instytutu zostaje doc. dr hab. Michał Post.

1981/82

Instytut przenosi się do pomieszczeń, które zwolniły działające podówczas komunistyczne organizacje młodzieżowe i komórki administracji, a obecnie zajmuje Dziekanat Wydziału Filologicznego. Opuszczone przez poprzednich lokatorów pomieszczenia nie były tak okazałe jak obecnie, ale zdecydowanie poprawiły sytuację lokalową anglistyki.

Przeprowadzka do sal przez wieki zajmowanych przez służbę opata klasztoru norbertanów, w którym obecnie mieści się polonistyka, germanistyka i dziekanat, na wiele lat pozostanie jedynym sukcesem administracyjnym instytutu. Tak jak w latach ubiegłych przez kolejną dekadę władze będą odmawiać załatwienia najprostszych spraw ze względu na brak w instytucie czynnika partyjnego, czyli członka partii komunistycznej.

Dr hab. Henryk Kałuża jako pierwszy pracownik Instytutu wydaje książkę za granicą. Mieszczące się w Heidelbergu wydawnictwo Julius Groos Verlag drukuje pracę dra Kałuży pod tytułem The Use of Articles in Contemporary English.

1978

Pojawiają się pierwsze plany przenosin Instytutu do zajmowanych obecnie pomieszczeń w budynku przy ulicy Kuźniczej 22. Realizacja tych planów zajmie jednak aż 14 lat.

Ówcześnie magister, a obecnie profesor Michał Post jako pierwszy z zatrudnionych na reaktywowanej anglistyce asystentów broni rozprawy doktorskiej. Promotorem pracy był prof. dr hab. Jan Cygan. Temat rozprawy: Comparatives of Identity in English: a Semantic Study.

1975

Anglistykę kończy pierwszy rocznik absolwentów. Pracy magisterskiej z numerem jeden broni Anna Spittal. Promotorem pierwszego magisterium była pani doc. dr. Maria Gottwald, a uzyskana przez panią Spittal ocena godna inauguracji.

W dziesiątą rocznicę reaktywacji katedry zostaje jej nadana nowa forma organizacyjna. Katedra Filologii Angielskiej staje się istniejącym po dziś dzień Instytutem Filologii Angielskiej.

Rozpoczyna działalność nagradzany na wielu festiwalach teatr studentów filologii angielskiej Why Not. Teatr wystawiał przedstawienia do roku 1992.

1971/72

Studenci przenoszą księgozbiór katedry do gmachu Wydziału Filologicznego przy Placu Nankiera i od semestru letniego rozpoczyna działalność czytelnia biblioteki. Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Jan Łanowski, wyraża zgodę na zagrodzenia części korytarza na parterze budynku i budowę drewnianych przepierzeń, dzięki czemu liczba sal znajdujących się w dyspozycji katedry wzrasta do pięciu. W szczytowym okresie rozwoju architektury prowizorycznej, który nastąpi za kilka lat, katedra zajmie prawie cały główny korytarz budynku wraz z odgałęzieniem wiodącym obecnie w stronę biur dziekanatu i do nieczynnego wówczas wejścia od ulicy Grodzkiej. Prawie każde z tych pomieszczeń miało przynajmniej jedną ścianę z dykty, a dwa z nich nie miały okien.

Ukazuje się pierwszy numer czasopisma naukowego Anglica Wratislaviensia , a wśród studentów rozpoczyna działalność koło naukowe, które pod wieloma nazwami i z licznymi przerwami funkcjonowało przez następne kilkanaście lat.

1970/71

Jan Cygan i Henryk Kałuża uzyskują stopień doktora habilitowanego, stając się pierwszymi samodzielnymi pracownikami naukowymi w historii polskiej katedry filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jan Cygan przedstawił rozprawę habilitacyjną pod tytułem Aspects of English Syllable Structure, a Henryk Kałuża rozprawę pod tytułem Tense Forms of the Indicative Mood in Contemporary English.

1970

Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego wyraża zgodę na wznowienie od roku akademickiego 1970/1971 naboru kandydatów na filologię angielską oraz druk istniejącego do dziś czasopisma Anglica Wratislaviensia.

Rekrutacja zakończyła się przyjęciem 32 studentów, a katedra przeniosła się do dwóch pokoi na pierwszym piętrze gmachu Wydziału Filologicznego przy Placu Nankiera 7 (po lewej stronie przy głównej klatce schodowej). W pierwszym pomieszczeniu stanęły ławki dla studentów, a w drugim biurka dla pracowników. Większość książek pozostała na razie w pomieszczeniach przy ulicy Szewskiej 50/51.

Zajęcia rozpoczyna pierwszy w historii katedry native speaker, James Martin, M.A. Począwszy od pierwszego semestru rodzimych pracowników katedry zaczynają corocznie wspierać wykładowcy oddelegowani przez Fundację Fulbrighta, Ambasadę Amerykańską i the British Council.

01.01.1969

Po otrzymaniu nominacji na docenta dr Jan Cygan przejmuje kierownictwo katedry z rąk jej dotychczasowego kuratora, prof. dr hab. Jana Łanowskiego.

1967/68

Odtwarzaniem katedry żywo interesują się dyplomaci krajów anglojęzycznych. Wizyty we Wrocławiu składają kolejno konsul generalny USA, ambasador Wielkiej Brytanii oraz dyrektor polskiego oddziału the British Council. Każdej z wizyt towarzyszy nowy transport książek.

1966/67

Jednoosobowa dotychczas katedra zaczyna powoli zdobywać etaty dla dalszych pracowników. W pierwszej kolejności zatrudnieni zostają świeżo promowani doktorzy Maria Gottwald i Henryk Kałuża, absolwenci katedry z pierwszego etapu jej powojennego istnienia (dyplomy nr 4 i 8). Zatrudniani z biegiem czasu asystenci rekrutują się głównie spośród absolwentów filologii angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego.

1965

Rada Wydziału Filologicznego podejmuje w lutym uchwalę o odtworzeniu katedry filologii angielskiej. Organizację katedry powierza się późniejszemu profesorowi, ale wówczas jeszcze magistrowi, Janowi Cyganowi, od 01.09. 1965 zatrudnionemu na stanowisku starszego asystenta. Kuratorem, czyli formalnym kierownikiem katedry zostaje filolog klasyczny, prof. dr hab. Jan Łanowski. Pierwszą siedzibą reaktywowanej katedry jest pokój na czwartym piętrze w budynku przy ulicy Szewskiej 50/51 (obecnie użytkowanym przez Instytut Historii).

W grudniu Jan Cygan uzyskuje na Uniwersytecie Warszawskim stopień doktora na podstawie rozprawy pt.The Structure of Questions in Present Day English (promotor prof.dr Margaret Schlauch).

23-24.05.1957

Do Wrocławia przybywa ówczesny minister szkolnictwa wyższego towarzysz Stefan Żółkiewski wraz ze swą zastępczynią, towarzyszką Eugenią Krassowską. Celem wizyty są rozmowy z władzami uniwersyteckimi o reanimacji zlikwidowanych kierunków filologicznych. Zapadają decyzje o reaktywacji kilku katedr, w tym katedry filologii romańskiej, ale towarzyszom nie starcza odwagi na podjecie decyzji o odtworzeniu ideologicznie najbardziej drażliwej katedry filologii angielskiej. Pada jedynie ogólnikowa deklaracja o woli ponownego otwarcia zlikwidowanych kierunków studiów do roku 1965.

03.02.1956

Jedna z uchwał przeprowadzonej we Wrocławiu narady Zarządu Uniwersytetów Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego oraz kolegium rektorskiego Uniwersytetu Wrocławskiego stanowi, iż należy czasowo wstrzymać się z odtworzeniem katedry filologii angielskiej.

1953

Dr Grzegorz Sinko przenosi się na Uniwersytet Warszawski, dr Wiktor Jassem podejmuje pracę w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, a asystenci stają się lektorami języka angielskiego na uniwersytecie (mgr Gottwald) i politechnice (mgr Cygan). Katedra Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskiem przestaje istnieć.

Zatrudnione na Uniwersytecie Wrocławskim sprzątaczki masowo wstępują do partii, podejmują zobowiązanie o zwiększeniu norm pracy o 100% i wzywają wszystkich pracowników administracyjnych do współzawodnictwa.

1952

Filologię angielską kończy ostatni rocznik studentów. Jedyną uczelnią w Polsce, w której władze komunistyczne utrzymały nabór kandydatów na ideologicznie wrogą anglistykę był Uniwersytet Warszawski, gdzie filologią angielską kierowała przybyła do Polski z New York University aktywna członkini Komunistycznej Partii USA, prof. Margaret Schlauch.

Wśród licznie podejmowanych zobowiązań produkcyjnych mających przyspieszyć wykonanie planu sześcioletniego pojawia się również zobowiązanie aktywu partyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego do zwiększenia liczby absolwentów terminowo kończących studia oraz podniesienia 500 ocen dostatecznych na dobre i 200 dobrych na bardzo dobre.

18.04.1952

Uchwałą Rady Ministrów nr 261/52 podpisaną przez Józefa Cyrankiewicza Uniwersytetowi Wrocławskiemu nadano imię Bolesława Bieruta. Obok oznaczenia tym samym niesławnym imieniem huty żelaza w Częstochowie stanowiło to jeden z głównych prezentów, jakie władze przygotowały na 60 urodziny naczelnego przywódcy polskich komunistów. W latach późniejszych spora część przychodzącej do uniwersytetu korespondencji zagranicznej adresowana była do Beirut University.

1951

Odpowiadając na pytania studentów niepewnych swego dalszego losu po likwidacji naboru na filologię angielską, śmierci kierownika katedry dra Krzyżanowskiego i wycofaniu nauczania języka angielskiego z większości szkół, dr Grzegorz Sinko wypowiada wielokrotnie później cytowane słowa „W Polsce Ludowej istnieje wiele zawodów, od abażurów robienie po żużla wywożenie”.

1950/1951

Po śmierci zajmującego stanowisko zastępcy profesora dra Krzyżanowskiego władze komunistyczne nie mianują jego następcy. Opiekę nad pozostałymi jeszcze na filologii angielskiej studentami sprawują świeżo wypromowani doktorzy: dr Wiktor Jassem i dr Grzegorz Sinko oraz dojeżdżający z Warszawy prof. Stanisław Helsztyński.

19.12.1950

Wezwany do ministerstwa po likwidacji naboru na filologię angielską, dr Juliusz Krzyżanowski umiera na atak serca w pociągu relacji Wrocław-Warszawa.

01.09.1950

Pod pretekstem wdrażania kolejnej reformy szkolnictwa wyższego władze państwowe dzielą Wydział Humanistyczny na Wydział Filologiczny i Wydział Filozoficzno-Historyczny oraz likwidują nabór kandydatów na kilkanaście kierunków studiów, w tym na ideologicznie wrogie filologie angielską i romańską, orientalistykę oraz slawistykę, którą zastępuje filologia rosyjska.

04.04.1950

Późniejsi profesorowie, ale wówczas jeszcze magistrowie, Wiktor Jassem i Grzegorz Sinko bronią pierwszych na powojennej anglistyce prac doktorskich. Promotorem obu rozpraw jest zastępca profesora, dr J. Krzyżanowski. Wiktor Jassem uzyskuje doktorat na podstawie pracy pt. Intonation of Conversational English, Educated Southern British , a Grzegorz Sinko na podstawie pracy pt. Samuel Foote. The Satirist of Rising Capitalism.

01.01.1950

Władze państwowe odłączają od Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Lekarski, tworząc Akademię Medyczną, a w następnych miesiącach wydzielają ze struktur Uniwersytetu Politechnikę oraz Akademię Rolniczą.

1949/1950

Reforma szkolnictwa akademickiego wprowadza dwustopniowe studia wyższe: trzyletnie studia pierwszego stopnia i 1,5-roczne studia magisterskie. Korzystając z okazji, władze komunistyczne zmieniają również organizację planu studiów: narzucają ustalany odgórnie przez ministerstwo zestaw przedmiotów dla każdego kierunku studiów (z dużą dawką ćwiczeń, marksizmu-leninizmu i ekonomi politycznej), likwidują możliwość samodzielnego wyboru wykładów przez studentów i wprowadzają sesję egzaminacyjną (poprzednio studenci samodzielnie umawiali się na egzamin z profesorem za pośrednictwem jego asystentów w dogodnym dla obu stron terminie). Zamiany mają na celu bezpowrotne unicestwienie elitarnego charakteru studiów humanistycznych i udostępnienie ich masom młodzieży robotniczo-chłopskiej.

1948

Pierwszym absolwentem filologii angielskiej zostaje Wiktor Jassem (dyplom Uniwersytetu Wrocławskiego nr 48). Zgodnie przepisami obowiązującymi do początku roku akademickiego 1949/1950 otrzymał on stopień magistra filozofii po zdaniu cząstkowych egzaminów magisterskich (gramatyka opisowa języka angielskiego, historia Wielkiej Brytanii, historia filozofii, gramatyka historyczna lub historia jednego gatunku literackiego oraz przedmiot dodatkowy), napisaniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu ostatecznego przed wydziałową komisją egzaminacyjną.

1946/1947

W czasie rocznego pobytu dra Krzyżanowskiego na stypendium w Edynburgu opiekę nad Katedrą Filologii Angielskiej sprawuje prof. dr hab. Jerzy Kuryłowicz, specjalista z zakresu językoznawstwa indoeuropejskiego.

15.11.1945

Ponieważ władze państwowe zwlekały z inauguracją roku akademickiego z przyczyn politycznych, profesorowie uniwersytetu i politechniki rozpoczynają zajęcia bez uroczystej inauguracji. Pierwszy wykład na politechnice wygłasza prof. Kazimierz Idaszewski (Wydział Mechaniczno-Elektryczny), a na uniwersytecie prof. Ludwik Hirszfeld (Wydział Lekarski).

Studia wznowiono na podstawie przepisów Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z 1933r., dzięki czemu każdy student sam wybierał sobie wykłady i ćwiczenia ze Spisu wykładów dostępnego w dziekanacie, a do zaliczenia semestru należało zebrać potwierdzenie uczestniczenia w 10 godzinach wykładów i 2 godzinach ćwiczeń tygodniowo.

03.11.1945

Ogłoszono pierwsze po wojnie zapisy na studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Egzaminy przewidziano wyłącznie na tych kierunkach, gdzie liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc. Filologia angielska okazuje się drugim co do popularności kierunkiem studiów na Wydziale Humanistycznym (po filologii polskiej).

24.08.1945

Dekret Rządu Jedności Narodowej stanowi, iż Uniwersytet Wrocławski i Politechnika Wrocławska stają się polskimi państwowymi szkołami akademickimi. W dekrecie postanowiono również, że uniwersytet i politechnika będą miały wspólne władze rektorskie.

Wśród utworzonych dekretem wydziałów znajduje się Wydział Humanistyczny, a w jego składzie Katedra Filologii Angielskiej z siedzibą w prawym skrzydle drugiego piętra budynku przy ulicy Szewskiej 49 (obecnie siedziba Instytutu Historii). Kierownikiem zakładu zostaje zastępca profesora (czyli dzisiejszy profesor nadzwyczajny) dr Juliusz Krzyżanowski.

08.05.1945

W dwa dni po kapitulacji Festung Breslau do Wrocławia przybywa grupa nauczycieli akademickich z Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie pod kierownictwem byłego rektora tej uczelni, prof. Stanisława Kulczyńskiego. W następnych dniach grupa ta przystępuje do zabezpieczania pozostałości budynków uniwersyteckich z zamiarem utworzenia we Wrocławiu wyższej uczelni.

20.01.1945

Dr. Theo Bertram, kurator Friedrich Wilhelms Universität zu Breslau, zamyka uniwersytet przed końcem semestru przewidzianym na 28.02. 1945 i zarządza ewakuację do Drezna.

1944

Urzędujący rektor uniwersytetu, prof. Heinrich Henkel zostaje wcielony do Wehrmachtu i skierowany na front zachodni do Normandii.

1934

Ostatnim kierownikiem Seminarium z Filologii Angielskiej na Friedrich Wilhelms Universität zu Breslau zostaje profesor Paul Meißner.

1930

Seminarium przenosi się do pomieszczeń na parterze zniszczonej w czasie Drugiej Wojny Światowej i nigdy nieodbudowanej kamienicy przy ulicy Św. Marcina 7/9. Obecnie w miejscu tym stoi wzniesiony przez władze komunistyczne na złość Kościołowi pomnik papieża Jana XXIII.

1925

Po przejściu profesora Schückinga na Uniwersytet w Lipsku kierownictwo Seminarium z Filologii Angielskiej obejmuje profesor Wilhelm Horn.

1919

Seminarium z Filologii Angielskiej powraca do pomieszczeń przy ulicy Kuźniczej 35.

1916

Kierownictwo Seminarium z Filologii Angielskiej obejmuje profesor Levin Ludwig Schücking.

26.11.1914

Tuż po wybuchu Pierwszej Wojny Światowej i pierwszym sukcesie militarnym Niemiec (pogrom wojsk rosyjskich w bitwie pod Tannenbergiem, nomen omen, dwa kilometry od pola bitwy pod Grunwaldem) uniwersytet przyznaje doktoraty honoris causa naczelnym dowódcom armii niemieckiej, feldmarszałkowi Paulowi Hindenburgowi i generałowi Erichowi Ludendorffowi.

1911

W stulecie połączenia Akademii Leopoldyńskiej z Uniwersytetem Viadrina Uniwersytetowi Wrocławskiemu uroczyście nadano imię sprawcy tego wydarzenia, króla Prus Fryderyka Wilhelma. Königliche Universität zu Breslau zostaje przemianowany na Friedrich Wilhelms Universität zu Breslau.

1907

Seminarium z Filologii Romańskiej i Angielskiej dzieli się na dwie odrębne jednostki. Powstaje samodzielne Seminarium z Filologii Angielskiej, którego kierownikiem pozostaje profesor Gregor Sarrazin. Pierwszą siedzibą samodzielnej filologii angielskiej stają się pomieszczenia na trzecim piętrze głównego gmachu Uniwersytetu.

1900

Kierownictwo angielskiej sekcji Seminarium obejmuje profesor Gregor Sarrazin, specjalista z zakresu literatury angielskiego Średniowiecza i Odrodzenia.

1899

Po śmierci profesora Kölbinga kierownikiem anglojęzycznej części Seminarium zostaje docent Otto Luipolt Jiriczek. Po roku pracy uzyskuje nominację na stanowisko profesora Uniwersytetu Münster i opuszcza leżący na wschodnich krańcach Cesarstwa Wrocław.

1878

We Wrocławiu powstaje konsulat Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Placówka funkcjonowała do roku 1916.

1876

Na Wydziale Filozoficznym powstaje Seminarium z Filologii Romańskiej i Angielskiej, co w ówczesnej terminologii niemieckiej oznaczało samodzielną jednostkę naukowo-dydaktyczną na kształt dzisiejszego instytutu, z siedzibą na drugim piętrze oficyny przy Ulicy Kuźniczej 35 (obecnie siedziba Zakładów Antropologii PAN i Uniwersytetu Wrocławskiego). Seminarium miało dwóch kierowników. Kierownictwo sekcji angielskiej objął profesor Eugen Kölbing.

1874

Na Wydziale Filozoficznym powstaje Katedra Filologii Romańskiej i Angielskiej, co oznaczało, że władze pruskie wyraziły ostatecznie zgodę na utworzenie stałego stanowiska profesora obu filologii.

1869

Wykłady z filologii angielskiej rozpoczyna docent prywatny Julius Zupitza, w późniejszych latach redaktor cenionych na całym świecie krytycznych wydań Beowulfa. Przez trzy lata pracy na Wydziale Filozoficznym oczekiwał on na nominację profesorską w Berlinie (stad nazwa jego wrocławskiego stanowiska), wykładając historię literatury angielskiej oraz języka angielskiego.

1865

Wydział Filozofii występuje do pruskiego ministra edukacji o likwidację lektoratów języków zachodnich jako jednostek kształtujących umiejętności, których studenci powinni nabyć w szkole średniej, i utworzenie przynajmniej jednego stanowiska profesora nadzwyczajnego języków nowożytnych. Realizację tych zamysłów uniemożliwia wybuch wojny Prusko-Austriackiej, a następnie wojna Prusko-Francuska.

1823

Po uzyskaniu habilitacji pracę na Wydziale Filozoficznym podejmuje pierwszy w historii uniwersytetu docent języków i literatur nowożytnych, Carl Friedrich Ludvig Kannegiesser. Zakres prowadzonych przez niego do roku 1843 wykładów obejmował między innymi utwory Szekspira.

1811

W programie nauczania po raz pierwszy pojawia się lektorat języka angielskiego, wyprzedzając o rok lektoraty języka francuskiego i języka hiszpańskiego oraz o trzy lata lektorat języka włoskiego.

24.04.1811

W rok po likwidacji zakonów w Prusach i przejęciu jezuickiej Akademii Leopoldyńskiej przez państwo, król Prus Fryderyk Wilhelm III podpisuje rozkaz gabinetowy nakazujący połączenie Akademii z Uniwersytetem Viadrina istniejącym od roku 1506 we Frankfurcie nad Odrą oraz przeniesienie kadry i studentów Viadriny do Wrocławia, aby ośrodek akademicki we Frankfurcie nie stanowił konkurencji dla nowoutworzonego Uniwersytetu w Berlinie. Połączone szkoły wyższe przybierają nazwę Königliche Universität zu Breslau. Przez kolejne dwa stulecia w kręgu kultury niemieckiej data ta będzie uważana za początek istnienia uniwersytetu.

1804

We Wrocławiu przebywa ówczesny ambasador USA w Prusach i późniejszy prezydent USA John Quincy Adams. Niestety ani miasto, ani Akademia Leopoldyńska nie wywarły na nim zbyt dużego wrażenia. W dzienniku podróży śladami pruskiej pary cesarskiej, która objeżdżała swe śląskie włości, Adams odnotował jedynie, iż miasto jest nieco ciekawsze, niż sądził na podstawie relacji osób, które mu tę wizytę odradzały.

1742

Wybuch wojny Prusko-Austriackiej przerywa budowę gmachu Akademii Leopoldyńskiej (dzisiejszego Gmachu Głównego) na miejscu dawnego zamku książęcego. Po zwycięstwie Prus budowa nigdy nie została wznowiona.

15.11.1702

Inauguracja pierwszego roku akademickiego Akademii Leopoldyńskiej oraz pierwsza obrona i promocja doktorska. Rok akademicki rozpoczęto odśpiewaniem Te Deum, a stopień doktora, na podstawie 50 tez, nadano z teologii.

21.10.1702

Ignorując sprzeciw protestanckiej Rady Miejskiej, Cesarz Austrii Leopold I podpisuje bullę powołującą do życia jezuicką Akademię Leopoldyńską wyposażoną we wszystkie przywileje uniwersyteckie. Jednym z dwóch wydziałów Akademii, która oficjalnie przybrała nazwę Universitas Leopoldina Societas Jesu Vratislaviae, jest Wydział Filozoficzny, przodek dzisiejszego Wydziału Filologicznego.

1661

Wrocławska Rada Miejska otwiera bibliotekę publiczną utworzoną ze zbiorów, jakie miastu zapisał w spadku niejaki Thomas Rehdiger. Wśród 6 000 książek znajduje się oryginał drugiego quarto Hamleta. Obecnie jest to jeden z siedmiu egzemplarzy na świecie i znajduje się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej, sygnatura 550758. Istnienie tego egzemplarza w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej odkrył tuż po Drugiej Wojnie Światowej pierwszy kierownik powojennej anglistyki, dr Juliusz Krzyżanowski.

20.07.1505

Władysław Jagiellończyk, Król Czech i Węgier, podpisuje w Budzie akt fundacyjny uniwersytetu w należącym wówczas do Czech Wrocławiu. Plan przewidywał utworzenie czterech wydziałów, w tym wydziału filozoficznego, protoplasty dzisiejszego Wydziału Filologicznego.

Rada Miasta ociąga się jednak ze sprowadzeniem do Wrocławia wykładowców i wdaje się w konflikt z biskupem, a obawiający się konkurencji profesorowie Akademii Krakowskiej proszą o pomoc króla Polski, Aleksandra Jegiellończyka. Działania dyplomatyczne Aleksandra okazują się skuteczniejsze niż jego brata Władysława, Papież Juliusz II nie zatwierdza aktu fundacyjnego, skłócone władze Wrocławia nie oponują i uniwersytet pozostaje na papierze.

Projekt "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return