Instytutowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

ifa

INSTYTUTOWY ZESPÓŁ DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Skład Instytutowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w Instytucie Filologii Angielskiej – kadencja 2020/24.

 1. Prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik – przewodnicząca Zespołu

Dyrekcja IFA:

 • Dr hab. prof. UWr Marek Kuźniak – Dyrektor IFA
 • Dr hab. Wojciech Drąg – zastępca Dyrektora
 • Dr Katarzyna Sówka-Pietraszewska – zastępca Dyrektora
 • Dr Maja Lubańska – zastępca Dyrektora

Kierownicy Zakładów:

 • dr hab. Krzysztof Migdalski, prof. UWr – Kierownik Zakładu Językoznawstwa Angielskiego i Porównawczego
 • Prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak – Kierownik Zakładu Literatury Angielskiej i Porównawczej
 • Dr hab. Prof. UWr Mariusz Marszalski – Kierownik Zakładu Literatury i Kultury Amerykańskiej
 • Dr hab. Prof. UWr Michał Garcarz – Kierownik Zakładu Translatoryki

Członkowie:

 1. Prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski
 2. Elżbieta Cesarska – przedstawiciel administracji IFA

Interesariusze:

 1. Mgr Radosław Siewierski – doktorant – interesariusz wewnętrzny
 2. Lic. Robert Horyza – II rok studiów stacjonarnych I stopnia – interesariusz wewnętrzny
 3. Mgr Piotr Tokarek – biuro tłumaczeń Tokarek Translations – interesariusz zewnętrzny
 4. Mgr Katarzyna Drozd-Piotrowska – Politechnika Wrocławska – Studium Nauki języków Obcych – interesariusz zewnętrzny
 5. Mgr Marta Cyran – nauczycielka Języka angielskiego XII LO Wrocław – interesariusz zewnętrzny

Katarzyna Krawcewicz – Kierownik Projektu Centrum Obsługi Inwestora w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej – interesariusz zewnętrzny

Procedury stosowane w procesie zapewniania jakości kształcenia w Instytucie Filologii Angielskiej (kadencja 2020/24)

Opracowane na podstawie Zarządzenia Rektora UWr Nr 5/2012 z dn. 23.01.2012.

1/ Monitorowanie przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania szkolnictwa wyższego:

a/ Monitorowanie aktów prawnych MEiN nt. standardów kształcenia, profili kształcenia (ogólnoakademicki i praktyczny), tworzenia nowych kierunków studiów i nowych specjalności;

b/ Monitorowanie zarządzeń Rektora UWr i uchwał Senatu w sprawie programów kształcenia, efektów uczenia się, punktów ECTS;

c/ Monitorowanie rekomendacji i innych przepisów Polskiej Komisji Akredytacyjnej;

c/ Ocena zgodności oferty edukacyjnej IFA z obowiązującymi aktami prawnymi.

Osoba odpowiedzialna za realizację procedury: dr hab. prof. UWr Marek Kuźniak, dyrektor IFA.

2/ Ocena działań promocyjnych i rekrutacyjnych IFA:

a/ Ocena strony internetowej IFA pod względem jej aktualności i atrakcyjności dla studentów i kandydatów;

b/ Ocena innych form promocji, np. udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki, współpraca ze szkołami, konkursy dla uczniów, drzwi otwarte, itp.

c/ Ocena przeprowadzanych rozmów kwalifikacyjnych za kandydatami na studia stacjonarne i niestacjonarne;

d/ Ocena jasności, przejrzystości i dostępności oferty edukacyjnej dla kandydatów;

e/ Ocena systemu rejestracji kandydatów na studia.

Osoba odpowiedzialna za realizację procedury: dr Katarzyna Sówka-Pietraszewska, zastępca dyrektora IFA

3/ Ocena realizacji efektów uczenia się z przedmiotów i modułów:

a/ Monitorowanie programów kształcenia IFA i ich aktualizacja;

b/ Ocena zgodności efektów uczenia się z narzędziami sprawdzającymi realizację tych efektów;

c/ Zgodność przyznanych punktów ECTS z ilością godzin kontaktowych ze studentami i z treściami nauczania;

d/ Przeprowadzanie regularnej ewaluacji zajęć za pomocą ankiet studenckich;

e/ Podsumowywanie ankiet, informowanie pracowników o ich wynikach i ustalanie ewentualnych działań naprawczych;

f/ Przeprowadzanie hospitacji zajęć przez Kierowników Zakładów i promotorów (zwłaszcza pracowników nowo zatrudnionych i doktorantów);

g/ Współpraca z interesariuszami wewnętrznymi w sprawie oceny i aktualizacji programów kształcenia, efektów i narzędzi oceniających ich realizację.

Osoby odpowiedzialne za realizację procedury: dr Maja Lubańska, zastępca dyrektora IFA, prof. Anna Michońska-Stadnik, Kierownik Zakładu Glottodydaktyki IFA.

4/ Analiza obciążeń dydaktycznych pracowników:

a/ Sprawdzanie właściwej obsady zajęć z uwzględnieniem kompetencji profesjonalnych, badawczych i dydaktycznych osób prowadzących;

b/ Dbałość o właściwą liczebność studentów w grupach, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

c/ Kontrola regularnych konsultacji pracowników, informacja w USOS oraz na stronie www.ifa.uni.wroc.pl

Osoby odpowiedzialne za realizację procedury: prof. Bożena Rozwadowska; prof. Ewa Kębłowska-Ławniczak

5/ Ocena współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w kwestii ewaluacji programów kształcenia, przedmiotowych efektów uczenia się oraz działań promocyjnych:

a/ Zbieranie opinii absolwentów poszczególnych specjalności (nauczycielska, tłumaczeniowa) na temat przydatności programów kształcenia w karierze zawodowej;

b/ Zbieranie opinii pracodawców na temat sylwetki absolwenta IFA, opisu kształcenia na kierunku w kontekście możliwości zatrudnienia po studiach, ewentualne modyfikacje programów i treści kształcenia;

c/ Ocena praktyk zawodowych studentów – programy praktyk, liczba godzin, regulaminy, zgodność z aktami prawnymi.

Osoba odpowiedzialna za realizację procedury: dr Katarzyna Sówka-Pietraszewska, zastępca dyrektora IFA

6/ Ocena jakości prac dyplomowych:

a/ Przeciwdziałanie powstawaniu plagiatów;

b/ Ocena procesu powstawania prac licencjackich i magisterskich; przebieg zajęć seminaryjnych i konsultacji indywidualnych;

c/ Ocena realizacji efektów uczenia się w przedmiotach/modułach seminarium i specjalizacji; ocena narzędzi sprawdzających te efekty;

d/ Ocena rzetelności recenzji prac dyplomowych i wystawianych ocen z pracy.

Osoba odpowiedzialna za realizację procedury: dr hab. Mariusz Marszalski, prof. UWr

7/ Ocena warunków realizacji procesu kształcenia:

a/ Ocena bazy dydaktycznej;

b/ Ocena zaopatrzenia w odpowiedni sprzęt umożliwiający stosowanie nowoczesnych technik nauczania;

c/ Doskonalenie kadry dydaktycznej poprzez udział w szkoleniach i warsztatach;

d/ Ocena obsługi administracyjnej i bibliotecznej – ankiety studenckie i pracownicze;

e/ Ocena systemu USOS oraz APD – aktualizacja, opisy przedmiotów, protokoły ocen, wpisy prac dyplomowych, konsultacje.

Osoba odpowiedzialna za realizację procedury: dr hab. Wojciech Drąg – zastępca dyrektora IFA

8/ Ocena oferty poza dydaktycznej IFA:

a/ Aktywność naukowa studentów – umożliwianie udziału w konferencjach, stażach i warsztatach;

b/ Ocena działalności kół naukowych;

c/ Mobilność studentów i pracowników – programy ERASMUS, COMENIUS i inne umowy międzynarodowe;

d/ Udział pracowników, studentów i doktorantów w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach naukowych, praktykach i stażach.

Osoba odpowiedzialna za realizację procedury: dr hab. Michał Garcarz, prof. UWr

Informacje ogólne o Zespole:

Zespół Zapewniania jakości Kształcenia w IFA działa od 2014 roku. Spotkania zespołu (w realu lub online) odbywają się regularnie raz w semestrze, zwykle po zamknięciu semestru zimowego i letniego. Osoby odpowiedzialne za realizację działań w ramach poszczególnych procedur przedstawiają informacje na temat dokonań, propozycji oraz planów na przyszłość. Dotychczas odbyło się 16 spotkań Zespołu. W spotkaniach biorą aktywny udział interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni.

Projekt "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return