Projekty


PROJEKTY

Tytuł projektu: Gramatyczne złudzenia i ich rola w percepcji obcego akcentu na przykładzie języka polskiego i niemieckiego (Projekt GRANITUS)

Instytucja finansująca: Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

Koordynatorzy projektu: Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft, Berlin; PD dr Marzena Żygis, kierownik niemieckiej części projektu; mgr Sarah Wesolek, Uniwersytet Wrocławski; prof. dr hab. Joanna Błaszczak, kierownik polskiej części projektu; dr Piotr Gulgowski

Cele: Nadrzędnym celem naszego projektu jest uzyskanie lepszego wglądu w procesy percepcji obcych akcentów językowych. Chcemy pokazać, że percepcja nie opiera się tylko na sygnale językowym, ale jest zjawiskiem o wiele bardziej złożonym. W naszym badaniu przyjrzymy się czynnikom związanym z (i) sygnałem, (ii) mówcą i (iii) słuchaczem w kontekście polsko-niemieckim. Szczególnie ważne są następujące pytania:

Pytanie 1: Jeżeli zarówno fonetyczne, jak i gramatyczne cechy mają wpływ na postrzeganie obcego akcentu, to czy istnieją różnice w ich stopniu ważności?

Pytanie 2: Na ile nastawienie słuchacza wobec mówcy odgrywa rolę w percepcji obcego akcentu? Czy informacja o pochodzeniu osoby mówiącej wpływa na postrzeganie akcentu?

Pytanie 3: Jaką rolę odgrywa sytuacja językowa słuchacza w percepcji obcojęzycznego akcentu? Czy jedno- i wielojęzyczni słuchacze różnią się pod tym względem?

W celu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania planujemy przeprowadzić serię eksperymentów percepcyjnych i badań sytuacyjnych potencjałów wywołanych (ERP, event related potentials). Część eksperymentalną uzupełniają ankiety (badania kwestionariuszowe) i wywiady z informatorami.

Czas trwania: 01.10.2020 – 31.12.2023


Tytuł projektu: Ekopoetyczne splątania: Rola poezji pisanej przez dzieci w spuściźnie artystycznej Johna Clare’a

Instytucja finansująca: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, program im. M. Bekkera

Koordynatorzy projektu: Dr Justyna Deszcz-Tryhubczak (Uniwersytet Wrocławski), Prof. Eugene Giddens (Uniwersytet Anglia Ruskin)

Cele: Projekt „Ekopoetyczne splątania: Rola poezji pisanej przez dzieci w spuściźnie artystycznej Johna Clare’a”  wskazuje na współczesne znaczenie twórczości poety, badając korpus ekopoezji tworzonej od 2012 roku przez uczniów szkoły podstawowej im. Johna Clare’a w Helpston, miejscu narodzin Clare’a. Każdego roku wszystkie dzieci piszą wiersze na temat wybrany przez John Clare Society. Wiersze te to nie tylko ćwiczenia literackie, ale także literatura dziecięca, której autorami są dzieci. Poruszając kwestie etyki środowiskowej, teksty te wyrażają dziecięcą wyobraźnię biospołeczną odpowiadającą na problemy ekologiczne. Projekt opiera się na nowym materializmie, badaniach post-jakościowych i współpracy między dziećmi i dorosłymi w celu zgłębienia wierszy Clare’a i ekopoezji dziecięcej jako współtworzących ekologię wzajemnej afektywności. Jego realizacja przyczyni się do otwarcia nowych kierunków metodologicznych w zakresie literaturoznawstwa.

Czas trwania: 02.03.2020-02.08.2020


Tytuł projektu: Uniwersytet seniorom – nowatorskie podejście w edukacji osób dorosłych (I miejsce spośród 211 projektów zgłoszonych przez polskie uczelnie w ramach konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; nr umowy: POWR.03.01.00-00-T214/18

Kierownik projektu: dr Bogna Bartosz (Instytut Psychologii UWr)

Koordynator zespołu „Kompetencje językowe”: dr Małgorzata Baran-Łucarz (IFA, UWr)

Wykonawcy w zespole „Kompetencje językowe”: mgr Agata Słowik-Krogulec (IFA UWr), mgr Magdalena Dziurzyńska (absowentka IFA UWr),  mgr Julia Bartosz (absolwentka Kulturoznawstwa UWr oraz studiów podyplomowych w zakresie psychogerantologii)

Cele: Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób 60+ w procesie edukacyjnym realizowanym w ramach UTW w zakresie 4 kompetencji kluczowych wskazanych
w zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 18.XII.2006 roku w sprawie kompetencji niezbędnych w procesie Life Long Learning, tj. kompetencji informatycznych, językowych, społeczno-obywatelskich oraz kompetencji uczenia się. Prace odbywają się w czterech podzespołach. Do zadań każdego zespołu należy m.in. stworzenie programu nauczania, podręcznika wraz ze scenariuszami i materiałami oraz przewodnikiem metodycznymi, przeprowadzenia eksperymentu (zajęć z seniorami) z wykorzystaniem stworzonych przez siebie materiałów oraz prowadzenie szkoleń (kursów, konferencji, konsultacji) dla edukatorów i instytucji kształcących nauczycieli pracujących z seniorami.

Czas trwania projektu: październik 2018 – czerwiec 2021

Title: The perception and processing of foreign accent from a German-Polish perspective

Project coordinators: Prof. Joanna Błaszczak (University of Wrocław) and Dr Marzena Żygis PD (Leibniz-ZAS & Humboldt University of Berlin)

Participants (of the Polish part of the project): Hanna Kędzierska, MA (University of Wrocław), Piotr Gulgowski, MA (University of Wrocław), students of the ETHEL Master programme in linguistics (“Empirical and Theoretical Linguistics”)

Funding institution: Deutscher Akademischer Austauschdienst (German Academic Exchange Service) and MNiSW (PPP – Programme for Project-Related Personal)

Aims: The goal of this project is to investigate the perception and neural processing of foreign accented speech by making use of a novel combination of experimental methods (perceptual tests based on Likert scale, EEG experiments, interviews, questionnaires). In particular, the project investigates how Polish native speakers perceive and process the German accent in Polish speech and, conversely, how German native speakers perceive and process the Polish accent in German speech. The aim of this study is to gain more insight into the role of a listener’s attitude towards other speaker groups. We are particularly interested in determining the extent to which a speaker’s background information shapes his/her perception and processing of a foreign accent (to this end we shall consider stereotypes about the ancestry of the speaker). Our study aims to clarify a possible discrepancy between perception and brain reactions to foreign accents (objective component), on the one hand, and subjective attitudes towards foreign accents (subjective component), on the other.

Dates: 01.01.2018-31.12.2019

Title: Motivational trajectories of former language assistants abroad

Funding: National Science Centre (Miniatura 1)

Project coordinator: Anna Czura, PhD

Aims: The project aims to observe the motivational trajectories of future language teachers, distinguish factors affecting teacher motivation at different stages of professional development, and analyse the impact of a teaching period abroad on this construct.

Dates: 19.09.2017-18.09.2018

Title: Grammatical exponents of valence in the languages of Eastern and Central Europe

Scholarship holder: Dr Jerzy Gaszewski

Supervisor: Prof. Joanna Błaszczak

Funding institution: National Science Centre (FUGA 5)

Dates: 01.11.2016-31.10.2019

Title: Linguistic predictions in context: Collocations and selection from a psycholinguistic and corpus linguistic perspective

Project coordinators: Prof. Joanna Błaszczak (University of Wrocław) and Prof. Roland Meyer (Humboldt University of Berlin)

Participants (of the Polish part of the project): Dr Dorota Klimek-Jankowska (University of Wrocław), Hanna Kędzierska, MA (University of Wrocław), Paula Liczbańska (University of Wrocław), Piotr Gulgowski, MA (University of Wrocław), Dr Jerzy Gaszewski (University of Wrocław), Dr Wojciech Witkowski (University of Wrocław)

Funding institution: Deutscher Akademischer Austauschdienst (German Academic Exchange Service) and MNiSW (PPP – Programme for Project-Related Personal)

Aims: This project aims – by investigating corpora and conducting psycholinguistic experiments – to answer the following research question: How strong is the relation between regular cooccurrences in large text corpora on the one hand, and psycho-/neurolinguistic measures of collocation and selectional restrictions on the other? Answers to this question will have strong implications for the more general issue of whether textual corpus data actually mirror our „thinking”, i.e., our psycholinguistic reality.

Dates: 01.01.2017-31.12.2018

Title: Psycholinguistic investigations into number and quantification in natural language

Project coordinator: Prof. Joanna Błaszczak

Participants: Dr Dorota Klimek-Jankowska (University of Wrocław), Piotr Gulgowski, MA (University of Wrocław), Dr Barbara Tomaszewicz (University of Cologne)

Funding institution: National Science Centre (OPUS 5)

Aims: The overarching goal of the project is to provide detailed insights into the nature of the processing of number and quantification in natural language through a series of psycholinguistic experiments investigating three specific research problems: (i) number interpretation of nouns and verbs based on morphology, context and lexical semantics (using the technique of reaction time measuring in a variant of a Stroop test), (ii) the interpretation of imperfective aspect with a special focus on the composition of its iterative (plural) and progressive (single-event) readings (using the techniques of lexical decision, cross-modal study, self-paced reading, eyetracking during reading), (iii) the mental representation of lexical properties of quantifier terms (using the technique of eyetracking – the visual-world paradigm).

Dates: 28.03.2014-27.03.2018

More information: http://www.ifa.uni.wroc.pl/opus/

Title: Decomposing categories in the brain: Focus on linguistic categories expressing eventual­ities

Project coordinator: Prof. Joanna Błaszczak

Participants: Dr Dorota Klimek-Jankowska (University of Wrocław), Piotr Gulgowski, MA (University of Wrocław), Dr Anna Czypionka (University of Konstanz), Dr Barbara Tomaszewicz (University of Cologne)

Funding institution: Foundation for Polish Science (FOCUS)

Aims: i) processing the grammatical categories of noun and verb with a special focus on nominalizations (using the technique of event-related potentials); ii) processing perfective and imperfective verbal aspect with a particular focus on context-driven aspectual coercion (using the technique of event-related potentials); iii) processing German verbs with separable prefixes (particles) and the role of such prefixes in selecting for the Genitive case (using the techniques of event-related potentials, self-paced reading, acceptability test (based on Magnitude Estimation), sentence completion task); iv) selectional restrictions of verbs including the phenomenon of complement coercion (using the technique of self-paced reading); v) relations between the category of number in the nominal domain and the category of aspect in the verbal domain (using acceptability questionnaires); mechanisms of morphological decomposition in nouns and verbs (using the technique of priming).

Dates: 01.01.2014-31.03.2016

More information: http://www.ifa.uni.wroc.pl/focus/


Title: Understanding linguistic categories: Temporal relations at the interfaces

Project coordinator: Prof. Joanna Błaszczak

Participants: Dr Patrycja Jabłońska (University of Wrocław), Dr Dorota Klimek-Jankowska (University of Wrocław), Dr Krzysztof Migdalski (University of Wrocław)

Funding institution: Foundation for Polish Science (FOCUS)

Aims: The project investigates the phenomenon of temporality in connection with relations between the main components of the language system.

The project consists of three sub-projects, each investigating a separate relation:

–       Sub-project 1 “Breaking down temporality to its building blocks: Tense, Aspect and Modality”; research subject: syntax-semantics relation; secondary discipline: linguistic typology

–       Sub-project 2 “Tense changes over time”;research subject: syntax-phonology relation; secondary discipline: diachronic linguistics

–       Sub-project 3 “Temporal relations across sentences and languages: A case study of temporal converbs”; research subject: syntax-morphology relation; secondary discipline: psycholinguistics (using the technique of event-related potentials)

Dates: 01.10.2010-30.09.2013

More information: http://www.ifa.uni.wroc.pl/trait/


Title: ChildAct: Shaping a Preferable Future: Children Reading, Thinking and Talking about AlternativeCommunities and Times

Funding: This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement No 745888.

Project coordinators: Dr Justyna Deszcz-Tryhubczak (Uniwersytet Wrocławski), Prof. Eugene Giddens (Anglia Ruskin University)

Aims

Despite overall agreement that children’s voices matter in the development of policies affecting them, little effort has been made to develop cultural practices encouraging utopianism as a critical attitude to reality and a means of facilitating the expression of formative opinions on the part of children. Nor have young readers’ interpretations of utopian literature been investigated as indicating their perception of the sociopolitical arrangements around them. Notwithstanding the popularity of YA dystopian fiction, little attention has been given to utopian contents in other children’s texts. Justyna Deszcz-Tryhubczak addresses these lacunae in a project examining utopianism as a significant element of discourse about children, manifesting in various cultural products addressed to them. She also conducts empirical participatory research (with children as peer researchers) aimed at creating egalitarian spaces within which young readers are not only heard but also collaborate with adults towards a better understanding of how books shape ideas for the desirable future. This approach—an innovation in children’s literature studies—has a huge potential for making children’s literature scholarship relevant to young people’s lives as a cultural practice sustaining intergenerational dialogue.

Dates: 21.08.2017-20.08.2018

More information: https://cordis.europa.eu/project/rcn/209533/brief/en?WT.mc_id=exp&fbclid=IwAR2Iql3MLlRcpjpF8R0_aVj2s8jwgf-XkoFToqGNp9jADazmhEoFaguc5NgTitle: Comparative analysis of psychological predicates in Polish, Spanish and English

Funding institution: National Science Centre

Project coordinator: Prof. Bożena Rozwadowska

Participants: Prof. Anna Bondaruk (John Paul II Catholic University of Lublin), Prof. Ewa Willim (Jagiellonian University), Prof. Ángel L. Jiménez-Fernández (University of Sevilla), Dr Adam Biały (University of Wrocław), Dr Wojciech Witkowski (University of Wrocław)

Dates: 22.07.2015-21.07.2018

Aims: The main aim of the project is a comprehensive comparative analysis of psychological predicates (often referred to as affective predicates) in the framework of generative grammar. The scope of analysis comprises Polish and Spanish material in contrast with English data.

Title: Psy­cholin­guis­tic inves­ti­ga­tions into num­ber and quan­tifi­ca­tion in nat­ural language

Project coordinator: Prof. Joanna Błaszczak

Participants: Dr Dorota Klimek-Jankowska (University of Wrocław), Piotr Gulgowski, MA (University of Wrocław), Dr Barbara Tomaszewicz (University of Cologne)

Funding institution: National Science Centre (Opus 5)

Dates: from 28.03.2014

More information: http://www.ifa.uni.wroc.pl/opus/

Title: Decom­pos­ing cat­e­gories in the brain: Focus on lin­guis­tic cat­e­gories express­ing even­tu­al­i­ties

Project coordinator: Prof. Joanna Błaszczak

Participants: Dr Dorota Klimek-Jankowska (University of Wrocław), Piotr Gulgowski, MA (University of Wrocław), Dr Anna Czypionka (University of Konstanz), Dr Barbara Tomaszewicz (University of Cologne)

Funding institution: Foundation for Polish Science (FOCUS)

Dates: 1.01.2014-31.03.2016

More information: http://www.ifa.uni.wroc.pl/focus/

Title: ChildAct: Shaping a Preferable Future: Children Reading, Thinking and Talking about AlternativeCommunities and Times

Funding: This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement No 745888.

Project coordinators: Dr Justyna Deszcz-Tryhubczak (Uniwersytet Wrocławski), Prof. Eugene Giddens (Anglia Ruskin University)

Aims

Despite overall agreement that children’s voices matter in the development of policies affecting them, little effort has been made to develop cultural practices encouraging utopianism as a critical attitude to reality and a means of facilitating the expression of formative opinions on the part of children. Nor have young readers’ interpretations of utopian literature been investigated as indicating their perception of the sociopolitical arrangements around them. Notwithstanding the popularity of YA dystopian fiction, little attention has been given to utopian contents in other children’s texts. Justyna Deszcz-Tryhubczak addresses these lacunae in a project examining utopianism as a significant element of discourse about children, manifesting in various cultural products addressed to them. She also conducts empirical participatory research (with children as peer researchers) aimed at creating egalitarian spaces within which young readers are not only heard but also collaborate with adults towards a better understanding of how books shape ideas for the desirable future. This approach—an innovation in children’s literature studies—has a huge potential for making children’s literature scholarship relevant to young people’s lives as a cultural practice sustaining intergenerational dialogue.

Dates: 21.08.2017-20.08.2018

Title: Processing ambiguous English sentences by native English speakers and bilingual speakers of Polish and English

Scholarship holder: Marta Ślęzak

Supervisor: Prof. Joanna Błaszczak

Funding institution: National Science Centre (PRELUDIUM 6)

Dates: 05.08.2014-04.08.2015

Title: A quality assurance matrix for CEFR use

Funding: European Centre for Modern Languages/Council of Europe

Project coordinator: Enrica Piccardo (University of Toronto and Université Grenoble Alpes)

Participants: Anna Czura (University of Wrocław), Gudrun Erickson (University of Gothenburg), Brian North (Eurocentres Foundation), Meike Wernicke, University of British Columbia

Aims: The project aims to develop a quality assurance matrix that will promote effective language learning by supporting teachers and other language education professionals in their use of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Dates: 2016-2018

Projekt "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return