prof. dr hab. Piotr Chruszczewski


prof. dr hab. Piotr Chruszczewski

ZakładZakład Językoznawstwa Angielskiego i Porównawczego
emailpiotr.chruszczewski@uwr.edu.pl

prof. dr hab. PIOTR P. CHRUSZCZEWSKI

Reprezentowana dziedzina: nauki humanistyczne

dyscyplina: językoznawstwo

specjalności:

 • językoznawstwo antropologiczne i lingwistyka kontaktu
 • językoznawstwo ogólne i angielskie
 • studia nad dyskursami i semiotyką komunikacji
 • socjolingwistyka i językoznawstwo tekstowe
 • nauka o przekładzie
 • skandynawistyka z runologią i teorią pisma

Podstawowe miejsce pracy: Uniwersytet Wrocławski

stanowisko: profesor zwyczajny

adresy służbowe:                 

piotr.chruszczewski@uwr.edu.pl

 • Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych, Uniwersytet Wrocławski,

pl. bpa Nankiera 15 B, 50–137 Wrocław

tel.: 71 375 20 63

pełniona funkcja: dyrektor

oraz:

 • Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski,

ul. Kuźnicza 22, 50–138 Wrocław

                                        tel.: 71 375 24 39

Pełnione funkcje w Uniwersytecie Wrocławskim:

 • Dyrektor Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego (z wyboru, kadencja 2016–2020).
 • Przewodniczący Rady Naukowej Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego (kadencja 2016–2020).
 • Pełnomocnik JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej (powołanie z 2015 r.).
 • Przewodniczący Zespołu do Spraw Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej (UWr od 2015 r.).
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej (Kolegium MSI UWr).
 • Egzaminator w komisji rekrutacyjnej (Kolegium MSI UWr).
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej (Kolegium MISHiS UWr do 2016 r.).
 • Egzaminator w komisji rekrutacyjnej (Kolegium MISHiS UWr do 2016 r.).
 • Dyrektor Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (kadencja 2013–2016).
 • Przewodniczący Rady Naukowej Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (kadencja 2013–2016).
 • Pełnomocnik JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (kadencja 2012–2013).
 • Przewodniczący Rady Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego (kadencja 2012–2013).
 • Członek Senackiej Komisji Nauczania w Uniwersytecie Wrocławskim (kadencje: 2012–2016, 2016–2020).
 • Członek Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim (kadencje: 2012–2016, 2016–2020).
 • Przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim (kadencja 2012–2016).
 • Pełnomocnik dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego ds. projektów zagranicznych (kadencja 2008–2012).
 • Koordynator programu wymiany kadry i studentów w programie Erasmus (Instytut Filologii Angielskiej UWr w latach 2002–2005).
 • Zastępca dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (kadencja 2002–2005).

Pełnione funkcje dla Województwa Dolnośląskiego:

 • Członek Zespołu Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień (powołanie z 2017 r. przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego).
 • Członek Zespołu ds. opracowania zasad działania Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień (powołanie z 19 maja 2016 r. przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego).

Wybór do władz organizacji naukowych:

 • Przewodniczący Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (z wyboru, kadencja: 2014–2016, 2016–2019).
 • Członek zrzeszony – z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego – Rady Naukowej Akademii „Artes Liberales”, kadencja 2016–2020 (Uniwersytet Warszawski).
 • Wiceprzewodniczący Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (2011–2014).
 • Sekretarz Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (kadencja 2007–2011).
 • Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „TERTIUM” – towarzystwo pożytku publicznego (członek zarządu, z wyboru, kadencja 2012–2016).

Wybór do kolegiów międzynarodowych instytucji badawczo-naukowych:

Fellow, International Communicology Institute, Washington, D.C., USA –

członek rzeczywisty Międzynarodowego Instytutu Komunikologii

w Waszyngtonie, USA (z wyboru Kolegium Instytutu, od 2011 r.).

Awanse naukowe :

(zajmowane stanowisko):

profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego (nominacja JM Rektora UWr z grudnia 2014 r.);

profesor tytularny (nominacja Prezydenta RP z października 2012 r., na wniosek Rady Wydziału Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (październik 2007 r., Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) na podstawie rozprawy pt. Cultural Patterns in Discursive Practices of Scandinavian Speech Communities in the Viking Age. On the Basis of Runic Inscriptions of North-Central Jutland. Język a komunikacja 11. Tertium, Kraków 2006 [272 str.])

doktor nauk humanistycznych (czerwiec 2001 r., Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski) na podstawie przedstawionej rozprawy pt. ”The Communicational Grammar of Political Discourse. On the Basis of Inaugural Addresses of Presidents of the United States of America”. Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr hab. Zdzisław Wąsik (UAM, Poznań),

Statystyka osiągnięć w zakresie kształcenia kadr:

liczba wypromowanych magistrów filologii angielskiej: łącznie 197 osób

(lata 2004–2017, we Wrocławiu i w Poznaniu)

liczba wypromowanych doktorów nauk humanistycznych: 13 osób

(lata 2010–2017, we Wrocławiu i w Łodzi)

 • (2017, UWr, Wrocław; SUMMA CUM LAUDE) dr Natalia Czajkowska „A Pragmatic Study of the Language of Persuasion in Corporate Discourse”. Recenzenci: prof. Camelia M. Cmeciu (Uniwersytet w Bukareszcie); prof. Piotr Cap (UŁ).
 • (2017, WSF, Wrocław; promotor pomocniczy: dr Aleksandra R. Knapik) dr Wiesław Szałaj „On the Possibilities of the Adaptive Function of Language. A Pragmatic Study in the Domain of Religious Texts”. Recenzenci: prof. UMK dr hab. Przemysław Żywiczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń); dr hab. Konrad Klimkowski (KUL, Lublin).
 • (2015, WSF, Wrocław; SUMMA CUM LAUDE) dr Natalia Pietraszewska „On the Fractal Nature of Communication. A Study in Semiotics”. Recenzenci: prof. Camelia M. Cmeciu (Uniwersytet w Bukareszcie); prof. Grzegorz A. Kleparski (UR).
 • (2015, UWr, Wrocław) dr Marcin Buczek „Komunikacyjna analiza narracyjnych środków wyrazu w wybranych XIX i XX wiecznych polskich pieśniach dziadowskich. Studium z perspektywy językoznawstwa antropologicznego”. Recenzenci: prof. Piotr Cap (UŁ); prof. Grzegorz A. Kleparski (UR).
 • (2014, UWr, Wrocław) dr Małgorzata Szudrowicz-Garstka: “Gramatyka komunikacyjna dziennikarskiego dyskursu religijnego na podstawie wybranych tekstów Tygodnika Powszechnego.” Recenzenci: prof. Elżbieta Wąsik (UAM); prof. Grzegorz Majkowski (AHE, Łódź).
 • (2014, UWr, Wrocław; SUMMA CUM LAUDE) dr Paulina Kłos: “The Evolution of the Notion of Discourse. On the Basis of the Works by Teun van Dijk, Michel Foucault and Pierre Bourdieu.” Recenzenci: prof. Wojciech Kalaga (UŚ); dr hab. Przemysław Żywiczyński (UMK).
 • (2013, UWr, Wrocław) dr Katarzyna Proctor: “Manipulating Source Domain in the Contemporary American Political Discourse. A Study in Corpus Linguistics.” Recenzenci: prof. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (UŁ); prof. Aleksander Szwedek (UAM/SAN).
 • (2013, UWr, Wrocław; SUMMA CUM LAUDE) dr Łukasz Włodarek: “Etnografia komunikacji w dyskursie politycznym na szczeblu samorządu lokalnego w Kaliszu.” Recenzenci: prof. Grażyna Sawicka; prof. Jakub Tyszkiewicz (UWr).
 • (2013, AHE, Łódź) dr Marcin Odelski: “Discursive Exponents of Ethnolinguistic Identity. On the Basis of Kashubian and Welsh.” Recenzenci: prof. Waldemar Skrzypczak (UMK); prof. Stanisław Prędota (UWr).
 • (2012, UWr, Wrocław; SUMMA CUM LAUDE) dr Jacek Mianowski: “Ethnolinguistic Aspects of Cultural Changes on the Basis of Early Scripts from the British Isles.” Recenzenci: prof. Piotr Gąsiorowski (UAM); prof. Michał Post (UWr).
 • (2012, UWr, Wrocław) dr Szymon Wach: „Funkcje i schematy zapożyczeń w terminologii informatycznej. Studium z perspektywy etnografii komunikacji.” Recenzenci: prof. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (UJ), prof. Michał Post (UWr).
 • (2012, UWr, Wrocław) dr Łukasz Zarzycki: „Antropolingwistyczne studium dialektu cockney.” Recenzenci: prof. Janusz Malak (UO); prof. Michał Post (UWr).
 • (2010, AHE, Łódź) dr Jacek Kołata: “A Sociolinguistic Study of Corporate Discourse.” Recenzenci: prof. Waldemar Żarski (UWr); prof. Piotr Cap (UŁ).

 Wykłady, zajęcia gościnne, prezentacje i kwerendy:

(na świecie):

Austria (Salzburg), Dania (Aarhus, Kopenhaga), Hiszpania (Alicante), Izrael (Jerozolima), Malta (La Valetta), Niemcy (Berlin, Drezno, Lipsk, Magdeburg), Rumunia (Bacau, Bukareszt), Szwajcaria (Lugano), Szwecja (Örebro, Sztokholm), USA (Los Angeles, San Diego, Stanford, Waszyngton), Wielka Brytania (Londyn, Oxford), Włochy (Bergamo, Bolonia, Florencja, Genua, Mediolan, Modena, Pawia, Rzym, Werona);

(w Polsce):

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Opolski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu.

Recenzent i ekspert:

 • Recenzent projektów naukowych dla Komisji Europejskiej – obowiązki niezależnego eksperta w Programie Horyzont 2020 (Bruksela, 2015, 2016, 2017)
 • Recenzent projektów dla łotewskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki (Ryga, 2015)
 • Recenzent projektów dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Warszawa, 2015)
 • Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Warszawa, 2012, 2014)
 • Ekspert Narodowego Centrum Nauki (Kraków, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016)
 • Recenzent projektów dla Ministerstwa Edukacji i Sportu, Republiki Chorwacji (Zagrzeb, 2013, 2014)
 • Ekspert i recenzent projektów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w projekcie „Norway Grants – Polish–Norwegian Research Programme” (2012 r.) 
 • Recenzent projektów dla Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej (nominacja z 20 maja 2005 roku) – obowiązki niezależnego eksperta w 6. Programie Ramowym, praca w Brukseli nad wnioskami złożonymi w działaniu FP6-2004-CITIZENS-4 (Bruksela, 2005)

Recenzent wydawniczy regularnie współpracujący z następującymi

periodykami i wydawnictwami:

 • ·        Athens Journal of Philology (Grecja)
 • ·        Academic Journal of Modern Philology (PAN & WSF, Wrocław)
 • ·        Język a komunikacja (UWr)
 • ·        Journal of Pragmatics (†)
 • Kwartalnik Neofilologiczny (PAN & SAN, Warszawa)
 • Languages in Contact (WSF & PAN, Wrocław)
 • Linguistica Copernicana (UMK)
 • Linguae Mundi (WSJO, Poznań)
 • Łódź Papers in Pragmatics (UŁ)
 • Oblicza komunikacji (UWr)
 • Poznan Studies in Contemporary Linguistics (UAM)
 • Rozprawy Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
 • ·        Styles of Communication (PAN, Wrocław & University of Bucharest, Rumunia)
 • ·        Studia Anglica Resoviensia (UR)
 • Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (UJ)
 • ·        SKY Journal of Linguistics (The Linguistic Association of Finland)
 • ·        Theoria et Historia Scientiarium (UMK)
 • ·        Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
 • Wydawnictwo Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej “Tertium”
 • ·        Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • ·        Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu

Organizacja i współorganizacja międzynarodowych konferencji naukowych: 24 (w latach 2004–2017)

Konferencje, które już się odbyły:

 • (2017, 10–11 maja 2017 r., Lublin) „VI Lubelskie Spotkania Antropologiczne. Antropologia narracji we współczesnej kulturze. Od zniewolenia do zbawienia.” – Konferencja naukowa zorganizowana wspólnie przez: Katedrę Socjologii Kultury i Religii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu – Komisję Nauk Filologicznych; Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego; Zakład Socjologii Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Bielsku Białej.
 • (2017, 10–11 lutego 2017 r., Opole) „Antropologia komunikacji. Oblicza pisma” – konferencja naukowa zorganizowana przez Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu – Komisja Nauk Filologicznych; Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Opolski; Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersyetetu Wrocławskiego;

Wykłady plenarne: prof. dr hab. Stanisław Gajda (PAN, UO); dr Aleksandra R. Knapik (UWr, Oddział PAN we Wrocławiu, WSF).

 • (2016, 28–29 maja 2016 r., Wrocław) “Languages in Contact 2016” – międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez: Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu – Komisja Nauk Filologicznych; Department of Linguistics, the Ohio State University, USA; International Communicology Institute, Washington, D.C.; Katedra Lingwistyki Kontaktu i Antropologii Dyskursu Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu.
 • (2016, 26 i 28 kwietnia, Wrocław) “American Day 2016”. (Koło naukowe amerykanistów “GOING WEST”, Centrum Kultury i Informacji „American Corner”, Kolegium MISHiS UWr). Wykład plenarny: Pan Walter Braunohler – konsul generalny USA.
 • (2016, 7–8 kwietnia, Wrocław) ogólnopolska konferencja „Komu i do czego potrzebna jest szkoła o edukacji inaczej” (Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli; Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego; Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznychi Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego).
 • (2016, 16–18 marca, Kraków) Język trzeciego tysiąclecia IX „Style komunikacyjne” (Tertium, Kraków, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu – Komisja Nauk Filologicznych; Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny).
 • (2015, Wrocław) „Kuchnia i stół w komunikacji społecznej. Tekst, dyskurs, kultura”. (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu – Komisja Nauk Filologicznych).
 • (2015, Wrocław) “Ways to Religion”. Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Lingwistyki Kontaktu I Antropologii Dyskursu Wyższej Szkoły Filologicznej, Oddział Pan we Wrocławiu oraz liczne podmioty akademickie z kraju (Kraków, Łódź, Lublin) i z zagranicy (Włochy, Rumunia, USA).
 • (2015, Wrocław) „Malta on my mind” (Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu – Komisja Nauk Filologicznych, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu), goście plenarni z Uniwersytetu Maltańskiego: prof. Marie Alexander, prof. Albert Borg, prof. Ray Fabri.
 • (2014, Wrocław) „American Day 2014”. Kolegium MISHiS UWr, Istytut Filologii Angielskiej UWr, Instytut Historyczny UWr, Centrum Kultury I Informacji „American Corner”, Koło naukowe amerykanistów „GOING WEST”.
 • (2014, Wrocław) “Między tekstem a kulturą” (Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu – Komisja Nauk Filologicznych, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Instytut Anglistyki UMCS w Lublinie), goście plenarni: prof. Elżbieta Tabakowska, Kraków; prof. Maria Piotrowska, Kraków; dr Aleksandra Knapik, Wrocław; dr Władysław Chłopicki, Kraków; dr Konrad Klimkowski, Lublin; mgr Ryszard Chojnowski, firma „Albion”.
 • (2014, Opole) „Język, kultura, komunikacja” (Studium Języków Obcych, Politechnika Opolska; Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu – Komisja Nauk Filologicznych). Goście plenarni: dr Małgorzata Haładewicz-Grzelak, dr Jacek Mianowski, dr Aleksandra R. Knapik, prof. Piotr P. Chruszczewski, mgr Wojciech Najda.
 • (2014, Kraków) “Niedosłowność” (Tertium, Kraków, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu – Komisja Nauk Filologicznych), goście plenarni: prof. Wojciech Soliński, prof. Maciej Karpiński, prof. Justyna Bajda, prof. Anna Dąbrowska, prof. Jolanta Antas, dr hab. Bogusław Bednarek.
 • (2014, Wrocław) “Languages in Contact 2014” (Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu – Komisja Nauk Filologicznych, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, International Communicology Institute, Washington, D.C., Institute of Linguistics, University of Malta), goście plenarni: prof. Donald Winford, Ohio State, USA; prof. Marie Alexander, University of Malta; prof. Kamila Turewicz, Łódź; prof. Waldemar Skrzypczak, Toruń; prof. Grzegorz Godlewski, Warszawa.
 • (2014, Wrocław) „Komunikacja w starożytności i współczesności” (Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu – Komisja Nauk Filologicznych; Institute of Classics, University of Wrocław), goście plenarni: prof. Adam Nobis; prof. Gościwit Malinowski.
 • (2013, Wrocław) “Ways to Protolanuage 3” (Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu – Komisja Nauk Filologicznych, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu); goście plenarni: prof. Robin Dunbar, prof. Tomasz P. Krzeszowski, prof. Josep Call, prof. Peter Gärdenfors.
 • (2012, Wrocław) “Languages in Contact 2012” (Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu – Komisja Nauk Filologicznych oraz Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu), goście plenarni: prof. John R. Rickford, prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, prof. Richard Lanigan,
 • (2011, Wrocław) “Languages in Contact 2011” (Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu – Komisja Nauk Filologicznych oraz Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu);
 • (2010, Wrocław) “Languages in Contact 2010” (Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu – Komisja Nauk Filologicznych , Uniwersytet Wrocławski, oraz Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu);
 • (2009, Wrocław) “Consultant Assembly for Discussing the Idea of Urban Discourse in Semiotic Terms” (Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu– Komisja Nauk Filologicznych wraz z Wyższą Szkołą Filologiczną we Wrocławiu);
 • (2008, Wrocław) “American Day 2008” (Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu);
 • (2007, Warszawa) “Political Linguistics” (Uniwersytet Warszawski) (współorganizacja z prof. Anną Duszak, prof. Piotrem Capem);
 • (2007, Wrocław) “American Day 2007” (współorganizator: prof. Jacek Fisiak; Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela B. Lindego w Poznaniu);
 • (2004, Wrocław) “At the Crossroads of Linguistic Sciences” (Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego).

Osiągnięcia naukowe:

Książki autorskie: 4

(1)    [Anthropological Linguistics. Tasks and Methods of Research].Językoznawstwo antropologiczne. Zadania i metody. Oddział Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 2011 (339 str.).

(2)    Cultural Patterns in Discursive Practices of Scandinavian Speech Communities in the Viking Age. On the Basis of Runic Inscriptions of North-Central Jutland. Język a komunikacja 11. Tertium, Kraków 2006 (272 str.).

(3)    The Communicational Grammar of Political Discourse. Logos Verlag, Berlin 2002 (126 str.).

(4)    American Presidential Discourse. An Analysis. Logos Verlag, Berlin 2003 (166 str.)

Książki redagowane i współredagowane: 16

(1)  (Współred. dr Katarzyna Buczek, dr Aleksandra R. Knapik, prof. John R. Rickford, prof. Richard L. Lanigan) Ways to Religion. Vol. 1.Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Oddział PAN we Wrocławiu, International Communicology Institute, Wrocław – Washington, D.C. 2017 (260 str.)

(2)  (Współred. dr Szymon Wach, dr Katarzyna Buczek, dr Aleksandra R. Knapik, Piotr. P. Chruszczewski). Język, kultura, komunikacja.Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Vol. IX.  Oddział PAN: Wrocław 2016 (276 str.).

(3)  (Współred. dr Marcin Odelski, dr Aleksandra R. Knapik, dr Władysław Chłopicki) Niedosłowność w języku. Język a komunikacja 37. Tertium, Kraków 2016 (448 str.).

(4)  (Współred. prof. John R. Rickford, prof. Richard L. Lanigan, dr Katarzyna Buczek, dr Aleksandra R. Knapik, dr Jacek Mianowski) Languages in Contact 2014.Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Oddział PAN we Wrocławiu, International Communicology Institute, Wrocław – Washington, D.C. 2015 (352 str.)

(5)  (Współred. dr Małgorzata Zadka, mgr Katarzyna Buczek, dr Aleksandra R. Knapik, dr Jacek Mianowski) Antropologia komunikacji. Od starożytności do współczesności. Wyd.: Polska Akademia Nauk, Oddział we Wrocławiu, Wrocław 2015 (str. 232).

(6)  (Współred. mgr Katarzyna Buczek, dr Aleksandra R. Knapik, dr Jacek Mianowski) Publikacje Studentów Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UWr. Wyd.: Polska Akademia Nauk, Oddział we Wrocławiu, Wrocław 2014 (str. 146).

(7)  (Współred. prof. John R. Rickford, dr Katarzyna Buczek, dr Aleksandra R. Knapik, dr Jacek Mianowski) Languages in Contact 2012.Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu & Oddział PAN we Wrocławiu, Wrocław 2014 (234 str.)

(8)  (Współred. prof. John R. Rickford, dr Katarzyna Buczek, dr Aleksandra R. Knapik, dr Jacek Mianowski, dr hab. Przemysław Żywiczyńki, dr Sławomir Wacewicz) Ways to Protolanguage 3.Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu & Oddział PAN we Wrocławiu, Wrocław 2013 (252 str.).

(9)  (Współred. dr Aleksandra R. Knapik, dr Władysław Chłopicki) Słowo w kontekście. Język a komunikacja 35. Tertium, Kraków 2014 (346 str.).

(10) (Wpółred. prof. Zdzisław Wąsik) Languages in Contact 2011. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław 2012 (246 str.).

(11) (Wpółred. prof. Zdzisław Wąsik) Languages in Contact 2010. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław 2011 (215 str.).

(12) (Współred. prof. Zdzisław Wąsik) Languages in Contact. A Book of Abstracts. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław 2010 (78 str.).

(13) (Współred. prof. Jacek Fisiak) Studies in American Language, Culture and Literature. Język a komunikacja 24. Tertium, Kraków 2009 (254 str.).

(14) (Współred. dr Michał Garcarz & dr Tomasz P. Górski) At the Crossroads of Linguistic Sciences. Język a komunikacja 10. Tertium, Kraków 2006 (477 str.).

(15) (Red.) Aspekty współczesnych dyskursów. Język a komunikacja 5, vol. 1. Tertium, Kraków 2004 (443 str.).

(16) (Red.) Perspektywy dyskursu religijnego. Język a komunikacja 5, vol. 2. Tertium, Kraków 2004 (300 str.)

Redagowane i współredagowane periodyki naukowe: 3

(lata 2009–2017)

I

założyciel i redaktor naczelny: Piotr P. Chruszczewski (red. hon.: prof. Franciszek Grucza, współred.: dr Katarzyna Buczek, dr Aleksandra R. Knapik):

–        Academic Journal of Modern Philology (lista MNiSW, punktacja: 7)

wydawca: Oddział PAN we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Filologiczna;

rocznik (rok powstania: 2009)

II

współzałożyciel i współred. naczelny: Piotr P. Chruszczewski (współred. naczelna: prof. Camelia M. Cmeciu, Uniwersytet w Bukareszcie)

–        Styles of Communication (lista MNiSW, punktacja: 7)

wydawca: Uniwersytet w Bukareszcie oraz Oddział PAN we Wrocławiu; półrocznik; do 2016 r. – rocznik (rok powstania: 2012)

III

współzałożyciel i współred. naczelny: Piotr P. Chruszczewski (współred. naczelni: prof. Dorota Brzozowska, Uniwersytet Opolski; dr Władysław Chłopicki, Uniwersytet Jagielloński)

–        Pórocznik Językoznawczy TERTIUM

wydawca: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej  „TERTIUM” (towarzystwo pożytku społecznego);

półrocznik (rok powstania: 2016 (marzec)]

IAcademic Journal of Modern Philology (Wrocław)

(1)  Red. nacz. [2017] Academic Journal of Modern Philology – ISSN 2299–7164. Wyd.: Polska Akademia Nauk, Oddział we Wrocławiu & Wyższa Szkoła Filologiczna.

(2)  Red. nacz. [2016] Academic Journal of Modern Philology – ISSN 2299–7164. Wyd.: Polska Akademia Nauk, Oddział we Wrocławiu & Wyższa Szkoła Filologiczna.

(3)  Red. nacz. [2015] Academic Journal of Modern Philology – ISSN 2299–7164. Wyd.: Polska Akademia Nauk, Oddział we Wrocławiu & Wyższa Szkoła Filologiczna.

(4)  Red. nacz. [2014] Academic Journal of Modern Philology – ISSN 2299–7164. Wyd.: Polska Akademia Nauk, Oddział we Wrocławiu.

(5)  Red. nacz. [2013] Academic Journal of Modern Philology – ISSN 2299–7164. Wyd.: Polska Akademia Nauk, Oddział we Wrocławiu.

(6)  Red. nacz. [2012] Academic Journal of Modern Philology – ISSN 2299–7164. Wyd.: Polska Akademia Nauk, Oddział we Wrocławiu.

IIStyles of Communication (Bukareszt)

(7)  Red. nacz. [2017, vol. 1] (współred. nacz.: prof. Camelia M. Cmeciu, dr Aleksandra R. Knapik) Styles of Communication – ISSN 2065 7943; online ISSN 2067 564X http://www.journals.univ-danubius.ro/index.php/Styles_of_Communication.

(8)  Red. nacz. [2016, vol. 2] (współred. nacz.: prof. Camelia M. Cmeciu, dr Aleksandra R. Knapik) Styles of Communication – ISSN 2065 7943; online ISSN 2067 564X http://www.journals.univ-danubius.ro/index.php/Styles_of_Communication.

(9)  Red. nacz. [2016, vol. 1] (współred. nacz.: prof. Camelia M. Cmeciu, dr Aleksandra R. Knapik) Styles of Communication – ISSN 2065 7943; online ISSN 2067 564X http://www.journals.univ-danubius.ro/index.php/Styles_of_Communication.

(10)                Red. nacz. [2015] (współred. nacz.: prof. Camelia M. Cmeciu, dr Aleksandra R. Knapik) Styles of Communication – ISSN 2065 7943; online ISSN 2067 564X http://www.journals.univ-danubius.ro/index.php/Styles_of_Communication.

(11)                Red. nacz. [2014] (współred. nacz.:prof. Camelia M. Cmeciu, dr Aleksandra R. Knapik) Styles of Communication – ISSN 2065 7943; online ISSN 2067 564X http://www.journals.univ-danubius.ro/index.php/Styles_of_Communication.

(12)                Red. nacz. [2013] (współred. nacz.: prof. Camelia M. Cmeciu, dr Aleksandra R. Knapik) Styles of Communication – ISSN 2065 7943; online ISSN 2067 564X http://www.journals.univ-danubius.ro/index.php/Styles_of_Communication.

(13)                Red. nacz. [2012] (współred. nacz.: prof. Camelia M. Cmeciu) Styles of Communication – ISSN 2065 7943; online ISSN 2067 564X http://www.journals.univ-danubius.ro/index.php/Styles_of_Communication.

(14)                Red. nacz. [2011] (współred. nacz.: prof. Camelia M. Cmeciu) Styles of Communication – ISSN 2065 7943; online ISSN 2067 564X http://www.journals.univ-danubius.ro/index.php/Styles_of_Communication.

(15)                Red. nacz. [2010] (współred. nacz.: prof. Camelia M. Cmeciu) Styles of Communication – ISSN 2065 7943; online ISSN 2067 564X http://www.journals.univ-danubius.ro/index.php/Styles_of_Communication.

(16)                Red. nacz. [2009] (współred. nacz.: prof. Camelia M. Cmeciu) Styles of Communication – ISSN 2065 7943; online ISSN 2067 564X http://www.journals.univ-danubius.ro/index.php/Styles_of_Communication.

IIIPółrocznik Językoznawczy TERTIUM (Kraków)

(17)  Red. nacz. [2016, vol. 1 & 2] (współred. nacz.: prof. Dorota Brzozowska, dr Władysław Chłopicki) Półrocznik Językoznawczy TERTIUM – ISSN 2065 7943; online ISSN 2067 564X http://www.journals.univ-danubius.ro/index.php/Styles_of_Communication.

Theoria et Historia Scientiarum

(18)                Redakcja gościnna (2014) Theoria et Historia Scientiarum. Multiple Perspectives on Language Origins. Vol. XI, 2014. UMK, Toruń. (Lista ERIH C, punktacja: 10). Współred.: S. Wacewicz, P. Żywiczyński, P. Chruszczewski, K. Buczek, A. Knapik, J. Mianowski.

Redagowane i współredagowane serie naukowe: 2

I

założyciel, red. naczelny  i red. naukowy serii: Piotr P. Chruszczewski

seria pt.: LANGUAGES IN CONTACT

wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, International Communicology Institute, miejsce wydania: Wrocław & Washington, D.C., USA.

(1)  (Współred. dr Katarzyna Buczek, dr Aleksandra R. Knapik, prof. John R. Rickford, prof. Richard L. Lanigan) Ways to Religion. Vol. 1.Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Oddział PAN we Wrocławiu, International Communicology Institute, Wrocław – Washington, D.C. 2017 (260 str.).

(2)  (Autor: dr Tomasz Włodarski, Wrocław) Evaluative Insights into Lives: Towards a Cognitive and Axiological Analysis of Obituaries.Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Oddział PAN we Wrocławiu, International Communicology Institute, Wrocław – Washington, D.C. 2016 (227 str.).

(3)  (Współred. Piotr. P. Chruszczewski, prof. John R. Rickford, dr Katarzyna Buczek, dr Aleksandra R. Knapik, dr Jacek Mianowski) Languages in Contact 2014.Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Oddział PAN we Wrocławiu, International Communicology Institute, Wrocław – Washington, D.C. 2015 (234 str.).

(4)  (Autor: dr hab. Konrad Klimkowski, KUL, Lublin) Towards a Shared Curriculum in Translator and Interpreter Education.Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Oddział PAN we Wrocławiu, International Communicology Institute, Wrocław – Washington, D.C. 2015 (355 str.).

(5)  (Autorka: dr Paulina Kłos-Czerwińska) Discourse: An Introduction to van Dijk, Faucault and Bordieu.Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Oddział PAN we Wrocławiu, International Communicology Institute, Wrocław – Washington, D.C. 2015 (253 str.)

(6)  (Współred. Piotr P. Chruszczewski, prof. John R. Rickford, dr Katarzyna Buczek, dr Aleksandra R. Knapik, dr Jacek Mianowski) Languages in Contact 2012.Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu & Oddział PAN we Wrocławiu, Wrocław 2014 (234 str.)

(7)  (Współred. Piotr P. Chruszczewski, prof. John R. Rickford, dr Katarzyna Buczek, dr Aleksandra R. Knapik, dr Jacek Mianowski, dr hab. Przemysław Żywiczyńki, dr Sławomir Wacewicz) Ways to Protolanguage 3.Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu & Oddział PAN we Wrocławiu, Wrocław 2014 (252 str.).

II

założyciel, red. naczelny i red. naukowy serii: Piotr P. Chruszczewski

seria pt.: PRACE KOMISJI NAUK FILOLOGICZNYCH

ODDZIAŁU POLSKIEJ AKADEMII NAUK WE WROCŁAWIU

wydawca: Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

miejsce wydania: Wrocław

(1)  (Współred. dr Szymon Wach, dr Katarzyna Buczek, dr Aleksandra R. Knapik, Piotr. P. Chruszczewski). Język, kultura, komunikacja.Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Vol. IX.  Oddział PAN: Wrocław 2016 (276 str.).

(2)  (Współred. dr Katarzyna Buczek, dr Aleksandra R. Knapik, dr Jacek Mianowski, Piotr. P. Chruszczewski). Publikacje Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Oddział PAN: Wrocław 2015 (146 str.).

(3)  (Współred. dr Małgorzata Zadka, dr Katarzyna Buczek, dr Aleksandra R. Knapik, dr Jacek Mianowski, Piotr. P. Chruszczewski) Antropologia komunikacji. Od starożytności do współczesności. Oddział PAN: Wrocław 2015 (232 str.).

(4)  (Współred. mgr Katarzyna Buczek, dr Aleksandra R. Knapik, dr Jacek Mianowski, Piotr. P. Chruszczewski) Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu II. Publikacje Studentów Indywidualnych Międzyobszarowych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Oddział PAN we Wrocławiu, Wrocław 2014 (148 str.).

(5)  (Autor: dr Tomasz P. Górski, WSB, Wrocław) Polskie przekłady Hamleta Williama Shakespeare’a. Analiza intertekstualna.Wydawnictwo Oddziału PAN we Wrocławiu, Wrocław 2013 (300 str.).

(6)  (Autorka: prof. SAN dr hab. Agnieszka Stępkowska, SAN, Warszawa) English Loanwords in Polish Naval Vocabulary.Wydawnictwo Oddziału PAN we Wrocławiu, Wrocław 2011 (142 str.).

(7)  [Autor: prof. Piotr P. Chruszczewski]. Językoznawstwo antropologiczne. Zadania i metody. Oddział Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 2011 (339 str.).

(8)  (Współred. prof. Stanisław Prędota, Piotr. P. Chruszczewski) Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu II. Oddział PAN we Wrocławiu, Wrocław 2010 (409 str.).

(9)  (Współred. prof. Stanisław Prędota, Piotr. P. Chruszczewski) Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu I. Oddział PAN we Wrocławiu, Wrocław 2009 (405 str.).

Rozdziały w książkach: 2

(1)  “Prayers as an Integrative Factor in Jewish Religious Discourse Communities”. [W:] Tope Omoniyi, Joshua A. Fishman (red.) Explorations in the Sociology of Language and Religion. Discourse Approaches to Politics, Society and Culture. John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia 2006; 278–290.

(2)  “Podstawowe problemy językoznawstwa antropologicznego”. [W:] Jacek Fisiak (red.)  Język a komunikacja 26. Tertium, Kraków 2010; 57–68.

Biogramy i artykuły naukowe: 4

(1)  “Paul Herbert Grice (1913 – 1988)”. [W:] Keith Brown (red.) Encyclopedia of Language and Linguistics. 2nd. ed. Vol. 5. Elsevier, Oxford 2006; 159.

(2)  “Alfred Lois Kroeber (1876 – 1960)”. [W:] Keith Brown (red.) Encyclopedia of Language and Linguistics. 2nd. ed. Vol. 6. Elsevier, Oxford 2006; 256.

(3)  “Charles Kay Ogden (1889 –1957)”. [W:] Keith Brown (red.) Encyclopedia of Language and Linguistics. 2nd. ed. Vol. 9. Elsevier, Oxford 2006; 18.

(4)  “Alfred Tarski (1902 – 1983)”. [W:] Keith Brown (red.) Encyclopedia of Language and Linguistics. 2nd. ed. Vol. 12. Elsevier, Oxford 2006; 507.

Artykuły oraz praca literacka: 51

(1)  “Badania nad dyskursem w lingwistyce tekstowej i w naukach o kulturze”. [W:] Rozprawy Komisji Językowej XXIV. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 1998: 86–89.

(2)  “Discursive Aspects of Lady Thatcher’s Saluting President Reagan during His 1994 Gala Birthaday”. [W:] Ilona Dobosiewicz, Liliana Piasecka, Jan Zalewski (red.) Crossing the Borders. English Studies at the Turn of the Century. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998: 105–111.

(3)  “Dyskurs polityczny z perspektywy społecznych heteronomii języka”. [W:] Kwartalnik Neofilologiczny XLI. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999: 121–128.

(4)  “Defining Political Discourse Structure”. [W:] Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (red.) Cognitive Papers on Language. Peter Lang Verlag, 1999: 207– 215.

(5)  “The Meaning of Jeremiad and Its Particular Use in the Political Speeches of President Reagan”. [W:] Anglica Wratislaviensia XXXIV, Wrocław 1999: 57–61.

(6)  “O heteronomicznej naturze dyskursu prawnego”. [W:] Kazimierz Michalewski (red.) Regulacyjna funkcja tekstów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000: 59–63.

(7)  “The Runic Script as a Carrier of Culture in Early Britain”. [W:] Krystyna Kujawińska-Courtney (red.) British Tradition: Its Appropriation/Subversion. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000: 101–108.

(8)  “Aspekty dyskursu religijnego”. [W:] Grzegorz Szpila (red.) Język trzeciego tysiąclecia. Język a komunikacja 1. Krakowskie Towarzystwo Tertium, Kraków 2000: 81–94.

(9)  “Defining Discourse”. [W:] Bożena Rozwadowska (red.) PASE Papers in Language Studies. Aksel s.c., Wrocław 2000: 81–85.

(10) “Recenzja z nie napisanego wiersza jako przykład dyskursu (meta)literackiego”. [W:] Anglica Wratislaviensia XXXVI, Wrocław 2001: 103–110.

(11) “Wielodyskursywność warunkiem kompetencji wielokulturowej”. [W:] Teresa Siek-Piskozub (red.) European Year of Languages 2001. Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Motivex, Poznań 2002: 93–101.

(12) “The Nordic Invaders of America”. [W:] Anglica Wratislaviensia XXXIX, Wrocław 2002: 95–103.

(13) “Selected Communicative Aspects of the U.S. Supreme Court Decisions”. [W:] Anglica Wratislaviensia XXXIX, Wrocław 2002: 105–116.

(14) “Modlitwa jako jednostka komunikacji w dyskursie religijnym”. (Coauthor: Adam Chruszczewski). [W:] Grzegorz Szpila (red.) Język trzeciego tysiąclecia II. Tertium, Kraków 2002: 139–150.

(15) “O stosowaniu metody konsiliencji komunikacyjnej w badaniach językowych nad kulturą. Na przykładzie publikacji Adama Fischera o Połabianach, Łużyczanach i Polakach”. [W:] Ewa Komorowska, Żaneta Kozicka-Borysowska (red.) Świat Słowian w języku i kulturze IV. Uniwersytet Szczeciński oraz PPH ZAPOL Dmochowski, Szczecin 2003: 27–33.

(16) “Toward a Cultural Neurolinguistics: A Preliminary Model”. [W:] Elżbieta H. Oleksy, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (red.) Research and Scholarship in Integration Processes. Poland – USA – EU. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003: 237–246.

(17) “O pragmatycznej nieprzetłumaczalności w interkulturowych gramatykach komunikacyjnych”. (Współautor: Tomasz P. Górski). [W:] Krystyna Iwan, Ewa Komorowska, Angelo Rella, Jerzy Żywczak (red.) Dialog kultur w nowej Europie. Historia. Literatura. Język. Uniwersytet Szczeciński oraz PPH ZAPOL Dmochowski, Szczecin 2003: 218–226.

(18) “Dynamizm kontekstualny gramatyki komunikacyjnej dyskursu militarnego na przykładzie tekstów roty przysięgi wojskowej w Polsce w latach 1918–1999”. (Coauthor: Wiesław Chudy). [W:] Anglica Wratislaviensia XL, Wrocław 2003: 124 –151.

(19) “Values of American Voters within Changing Political Context”. (Współautorka: Kamila Sip). [W:] Anglica Wratislaviensia XLI, Wrocław 2003: 153–166.

(20) “To Counterattack with Words”.[W:] Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Alina Kwiatkowska (red.) Imagery in Language. Festschrift in Honour of Professor Ronald W. Langacker . Peter Lang Verlag 2004; 685–692.

(21) “Political Discourse as a Case of Potential Verbal Aggression: The Example of President Harry Truman’s Inaugural Address”. [W:] Cornelia Ilie (red.) Language, Culture, Rhetoric: Cultural and Rhetorical Perspectives on Communication. Association Suedoise de Linguistique Appliquee (ASLA). Stockholm 2004: 91– 101.

(22) “Kulturowo-komunikacyjne aspekty plakatu rosyjskiego (na wybranych przykładach z ostatnich stu lat)”. (Coauthor: Ryszard Szymkowski). [W:] Ewa Komorowska, Dorota Dziadosz (red.) Świat Słowian w języku i kulturze V. Uniwersytet Szczeciński oraz PPH ZAPOL Dmochowski, Szczecin 2004: 9–13.

(23) “Wybrane językowo-etniczne wyznaczniki tożsamości Amerykanina”. [W:] Piotr P. Chruszczewski (red.) Aspekty współczesnych dyskursów. Język a komunikacja 5 tom 1. Tertium, Kraków 2004: 39–57.

(24) “Wybrane językowe i kulturowe aspekty modlitwy w judaizmie”. [W:] Piotr P. Chruszczewski (red.) Perspektywy dyskursu religijnego. Język a komunikacja 5 tom 2. Tertium, Kraków 2004: 27–44.

(25) “<Semantic Leaps> in the Interpretation of Communicational Grammars of Discourses”. [W:] Ewa Mioduszewska (red.) Relevance Studies in Poland. Vol. 1. Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004: 319 –327.

(26) “The <Unexpected Gifts> of the Translation Process (Intercultural Aspects of Translation)”. (Współautor: Michał Garcarz). [W:] Cultural Perspectives. Journal for Literary and British Cultural Studies in Romania. No 9. Bacău, 2004: 138–149.

(27) “Discursive Incommensurability and Intertextual Relations as Markers of Untranslatability”. (Współautor: Tomasz P. Górski). [W:] Aniela Korzeniowska, Małgorzata Grzegorzewska (red.) Relevance Studies in Poland. Vol. 2. Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005: 205–218.

(28) “<Poland is Yours!> An Analysis of Media Slogans. (On the Basis of Polish Parliamentary Elections ’05”. [W:] Cultural Perspectives. Journal for Literary and British Cultural Studies in Romania. No 10. Bacău, 2005: 256–268.

(29) “On the Translation of <Ay>„. (Współautor: Tomasz P. Górski). [W:] Cultural Perspectives. Journal for Literary and British Cultural Studies in Romania. No 10. Bacău, 2005: 310–319.

(30) “Happy, happy people, czyli o gramatyce komunikacyjnej skryptów kulturowo-językowych współczesnego Europejczyka”. (Współautorka: Kamila Sip). [W:] Anna Duszak, Nina Pawlak (red.) Anatomia szczęścia. Emocje pozytywne w językach i kulturach świata. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005: 207–216.

(31) “On President George W. Bush’s Speeches Concerning 9/11 from the Political Discourse Perspective”. (Współautorki: Monika Kopytowska, Monika Winiarska). [W:] Anglica Wratislaviensia XLIII, Wrocław 2005: 113–140.

(32) “On the Fractal Nature of Linguistic and Cultural Communication. An Outline Proposal”. [W:] Piotr P. Chruszczewski, Michał Garcarz, Tomasz P. Górski (red.) At the Crossroads of Linguistic Sciences. Język a komunikacja 10. Tertium, Kraków 2006: 23–29.

(33) “On the Notion of Communicational Grammar in Political Linguistics”. [W:] Lodz Papers in Pragmatics. Vol. 3. 2007: 145–155.

(34) “Say a Word and You’ll Be Free, Say a Word and Be Like Me… Mr. President and a Way to Analyze his Inaugural Speech”. [W:] Doina Cmeciu, Stefan Avadanei (red.) Cultural Perspectives. Journal for Literary and British Cultural Studies in Romania. The University of Bacau 2007. No. 12; 7–23.

(35) “Magical Verbal Behavior in the Viking Age Iceland: A Discursive Preliminary”. (Coauthor: Łukasz Jezierski). [W:] Doina Cmeciu, Traian D. Stanciulescu (red.) Semiotics Beyond Limits. Bacau/Slanic-Moldova: Alma Mater Press Bacau, Romania. 2006: 244–263.

(36) “We –  the American … Speech Communities”. [W:] P. Chruszczewski, J. Fisiak (red.) Studies in American Language, Culture and Literature. Język a komunikacja 24. Tertium, Kraków 2009; 123–130.

(37) “Researching <paleometaphors> and cognitive realities devised by runic graphemes”. [W:] P. Chruszczewski, St. Prędota (red.) Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu I. Oddział PAN we Wrocławiu, Wrocław 2009; 63–70.

(38) “On the Textual Beginnings of Pre-Urban Societies in the Viking Age. (An Anthroposemiotic study of Runic Inscriptions in North-Central Jutland against the Background of Selected Civilizations Models)”. [W:] Zdzisław Wąsik (red.) Consultant Assembly for Discussing the Idea of Urban Discourse in Semiotic Terms. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. Wrocław 2009; 9–13.

(39) “Tok Pisin – A Contemporary Pidgin. On the Distinction between Pidgin / Creoles and Bilingual-mixed Langages”. (Współautor: Marcin Walczyński). [W:] Revista Centrului Interdisciplinar de Studiu al Formelor Discursive Contemporane. “Language, Discourse, Society”. Alma Mater: Bacau, Romania 3/2009; 15–24.

(40) “On Communicational Symmetry”. [W:] The Journal of the International Society for the Interdisciplinary Study of Symmetry. “Symmetry: Art and Science”. Janusz Rębielak, George Lugosi and Denes Nagy (red.). 1-4/2009; 76–79.

(41) “Principles of Textual Communication. On the Basis of Polish Press Reports after President Obama’s 2009 Inauguration”. [W:] Styles of Communication. Camelia Cmeciu and Piotr P. Chruszczewski (red.).Vol. 1/2009; 41–52.

(42) “Runic Inscriptions as Instances of Proto-Books”. [W:] Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 126/2009; 25–31.

(43) “Language in Relation to Man: On the Scope and Tasks of Anthropological Linguistics”. [W:] Zdzisław Wąsik (red.) Consultant Assembly III: In Search of Innovatory Subjects for Language and Culture Courses. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. Wrocław 2010; 121–126.

(44) “Wybrane problemy relacji między dyskursem artystycznym i religijnym w dziele literackim”. (Współautor: Mirosław Olędzki). [W:] P. Chruszczewski, St. Prędota (red.) Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu II. Oddział PAN we Wrocławiu, Wrocław 2010; 13–29.

(45) „Из истории слов в Скандинавии. Исследование по культуре протокниги.” [W:] Styles of Communication. Camelia Cmeciu and Piotr P. Chruszczewski (red.).Vol. 2/2010.

(46) “Research Directions in Anthropological Pragmatics.” [W:] Styles of Communication. Camelia Cmeciu, Piotr P. Chruszczewski (red.).Vol. 3/2011; 48–70.

(47) „Wybrane propozycje metodologiczne językoznawstwa antropologicznego”. [W:] Piotr Stalmasczyk (red.) Metodologie jezykoznawstwa. Ewolucja języka. Ewolucja teorii językoznwczych. Łódź 2013:Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; 53–70.

(48) “Początki amerykańskiej antropologii kulturowo-językowej.” [W:] M. Zadka, K. Buczek, P. Chruszczewski, A. Knapik, M. Mianowski (red.) Antropologia komunikacji. Od starożytności do współczesności. Oddział PAN: Wrocław 2015; 147–157.

(49)  “Creolistics as a Study of Linguistic and Cultural Contacts: An Overview”. [W:] P. Chruszczewski, R. Lanigan, J. Rickford, K. Buczek, A. Knapik, J. Mianowski (red.). Languages in Contact 2014. PAN, ICI, WSF: Wrocław 2015; 117–144.

(50)  „Etnonimy pokarmosemiczne: tradycje kulinarne w nazwach grup etnicznych z perspektywy językoznawstwa antropologicznego”. (Współautor: Marcin Kudła). [W:] Szymon Wach, Katarzyna Buczek, Alekandra Knapik, Piotr Chruszczewski (red.) Język, kultura, komunikacja. Oddział PAN: Wrocław 2016; 9–21. 

Praca literacka:

(51)  “Gondolier.” [W:] Bogdan Danelski (red.) Konkurs Literacki im. Szaloma Asza. Kutno 2001.  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie, Kutno 2003: 55–58.

Informacje dodatkowe, w tym uzyskane międzynarodowe i krajowe granty badawcze, nagrody i stypendia naukowe:

 • 2016, indywidualna nagroda rektorska przyznana przez JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w 2015 r.
 • 2015, indywidualna nagroda rektorska przyznana przez JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w 2014 r.
 • 2014, indywidualna nagroda rektorska przyznana przez JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia organizacyjne uzyskane w 2013 r.
 • (2011, kierownik projektu badawczego) grant promotorski nr N N104 386840 na badanie pt.: „Etnolingwistyczne aspekty zmian kulturowych w oparciu o wczesne systemy pisma z Wysp Brytyjskich” (wykonawca projektu: dr Jacek Mianowski); źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.
 •  2011, nagroda JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe;
 • 2006, Nagroda Naukowa Leopoldina (grant zagraniczny) przyznana przez Niemiecko-Polskie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego reprezentowane przez prof. dra Norberta Heisiga (Prezesa Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz prof. dra hab. Leszka Pacholskiego (Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego i Wiceprezesa Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego); (Wrocław, 27 maja 2006 r.);
 • 2004, grant badawczy (zagraniczny) przyznany przez Instytut JFK Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, Niemcy;
 • 2003, nagroda JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe;
 • 2003, stypendium krajowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
 • 2002, stypendium krajowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
 • 2000, grant badawczy (zagraniczny) przyznany przez Instytut JFK Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, Niemcy;
 • 1996, “Certificate of Recognition for Commendable Academic Achievement for the year 1995-1996”; przyznany przez Dziekana („Dean’s List”) w the University of North Carolina at Greensboro, USA;
 • 1995,   semestr jesienny, “Senior Tutor’s Award for Distinguished Academic Achievement”, przyznany przez społeczność Cornelia Strong College, w the University of North Carolina at Greensboro, USA.

Członkostwo w kolegiach redakcyjnych i radach czasopism  naukowych:

 • Członek kolegium redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego pt. Styles of Communication, wspólne przedsięwzięcie redakcyjne Komisji Nauk Filologicznych Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu oraz Uniwersytetu w Bukareszcie. Do 2015 r. czasopismo ukazywało się nakładem Uniwersytetu w Galaţi (Rumunia).
 • Członek kolegium redakcyjnego serii pt. Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu; wydawanym przez Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.
 • Członek kolegium redakcyjnego pisma: Anglica Wratislaviensia. (Wydawanego przez Uniwersytet Wrocławski).
 • Członek kolegium redakcyjnego pisma: Lodz Papers in Pragmatics. (Red. nacz. prof. dr hab. Piotr Cap).
 • Członek kolegium redakcyjnego serii: Philologica Wratislaviensia: From Grammar to Discourse (Peter Lang Verlag). (Red. nacz. prof. dr hab. Zdzisław Wąsik).
 • Członek kolegium redakcyjnego pisma: Cultural Perspectives – A Journal for Literary and British Cultural Studies in Romania(Uniwersytet w Bacău, Rumunia). (Red. nacz. prof. dr Doina Cmeciu, prof. dr Stefan Avadanei).
 • Członek kolegium redakcyjnego pisma: Warsaw Studies in English Language and Literature. (Red. nacz. prof. dr hab. dr h.c.[mult.] Jacek Fisiak).
 • Członek kolegium redakcyjnego pisma: Studia Anglica Resoviensia. (Red. nacz. prof. dr hab. Grzegorz A. Kleparski)
 • Członek kolegium redakcyjnego pisma: Theoria et Historia Scientiarum. (Red. nacz. dr Tomasz Komendziński, dr Sławomir Wacewicz, prof. UMK dr hab. Przemysław Żywiczyński)
 • Członek kolegium redakcyjnego czasopisma naukowego pt. Kwartalnik Neofilologiczny; wydawanego przez Polską Akademię Nauk (Warszawa). (Red. nacz. prof. dr hab. dr h.c. Franciszek Grucza).

Recenzje rozpraw doktorskich: 23 – w następujących przewodach:

 • mgr Sylwia Pielecha (UW, Warszawa 2017 r.) “The Study of the Syntax and Semantics o Reflexives and Intensifiers in Old English”. Promotor: prof. dr hab. Jerzy Wełna (Uniwersytet Warszawski).
 • mgr Maciej Krzysztof Pokornowski (UMK, Toruń 2017 r.) “Evolutionary Perspective in the Linguistic Analysis of Microblog Discussions: Implications for Natural Language Processing”. Promotor: prof. UMK dr hab. Przemysław Żywiczyński (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń).
 • mgr Anna Ciechanowska (UR, Rzeszów 2017 r.) „The Phenomenon of Zoosemy in English Prison Slang: A Diachronic Study of THIEF Synonyms”. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz A. Kleparski (Uniwersytet Rzszowski).
 • mgr Mateusz Sarnecki (UW, Warszawa 2017 r.) “Complement Variation in English Communication Verbs”. Promotor: prof. dr hab. Jerzy Wełna (Uniwersytet Warszawski).
 • mgr Katarzyna Ewa Rogalska (UMK, Toruń 2016 r.) “A Linguistic Bias in the Cultural Evolution of Language Observed via Iterated Learning Experiments”. Promotor: dr hab. Przemysław Żywiczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń).
 • mgr Li-Chi Lee Chen (UŁ, Łódź 2016 r.) “A Socio-Pragmatic Analysis of Taiwanese and Polish Humor: Casual Conversations and Television Variety Shows”. Promotor: prof. dr hab. Piotr Cap (Uniwersytet Łódzki).
 • mgr Maciej Buczowski (UAM, Poznań 2015 r.) “Social Construction of Muslim and Arab Identities in the US News Media: A Cognitive-discursive Approach”. Promotor: prof. UAM dr hab. Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak (Wydział Anglistyki, UAM, Poznań).
 • mgr Marta Muzioł (UKW, Bydgoszcz 2015 r.) „Językowo-semiotyczna przestrzeń cmentarza w kontekście kultury”. Promotor: prof. UKW dr hab. Grażyna Sawicka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz).
 • mgr Marta Lichy (UŁ, Łodź 2015 r.) “Metaphor and Proximisation in the Analysis of the Discourse of Indirect Threat: A Study of the US Rhetoric on the Russia – Ukraine Conflict”. Promotor: prof. dr hab. Piotr Cap (Uniwersytet Łódzki).
 • mgr Paulina Królikowska (UŁ, Łódź 2015 r.) “Discourse of Conflict as Political Genre.” Promotor: prof. dr hab. Piotr Cap (Uniwersytet Łódzki).
 • mgr Marcin Kudła (UR, Rzeszów 2015 r.) „A Study of Attributie Ethnonyms in the History of English with Special Reference to Foodsemy.” Promotor: prof. dr hab. Pavol Štekauer (Uniwersytet Rzeszowski).
 • mgr Elżbieta Kloc (UP, Kraków 2015 r.) „The Complexity of Specialised Translation in the Domain of Silviculture and Related Fields of Science. Glossary of Forestry Terms.” Promotor: dr hab. prof. UP Maria Piotrowska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).
 • mgr Jolanta Wesół  (UR, Rzeszów 2014 r.) „On the Semantics and Phraseological Productivity of English Lexical Items in the Field Jewellery and Accessories: A Diachronic-Semasiological Study”. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz A. Kleparski (Uniwersytet Rzeszowski).
 • mgr Agnieszka Grząśko  (UR, Rzeszów 2014 r.) „On Invectives in Natural Language: A Panchronic Study of English Synonyms of Skinny/Fatty”. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz A. Kleparski (Uniwersytet Rzeszowski).
 • mgr Iga Maria Lehman (SAN, Warszawa 2014 r.) „The Co-Construction of Authorial Identity in Student Writing in Polish and English”. Promotor: prof. dr hab. Barbara Kryk-Kastovsky (Uniwersytet Wiedeński).
 • mgr Anna Bielska (AHE, Łódź 2013 r.). „Cultural Aspects of Translation. Three Polish Translations of Romeo and Juliet”. Promotor: dr hab. prof. AJD Grzegorz Majkowski (AJD, Częstochowa).
 • mgr Dorota Juźwin (UAM, Poznań 2013 r.) „Human Needs and Values in Political Discourse. On the Basis of Inaugural Addresses of American Presidents after the Second World War”. Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Wąsik (UAM, Poznań).
 • mgr Anna Wira (AHE, Łódź 2013 r.) „Cognitive (Universal) and Cultural Facets of Euphemisms Formation and Usage: A Cognitive Case Study of Selected Euphemisms for Death”. Promotor: dr hab. prof. AHE Kamila Turewicz (AHE, Łódź). 
 • mgr Hanna Mijas (UŁ, Łódź 2012 r.) „Manipulation of Culture-Specific References, Symbols and Allusions in Polish and Spanish Subtitles of American Films: A Narrative Account”. Promotor: dr hab. prof. UŁ Łukasz Bogucki (UŁ, Łódź).
 • mgr Tomasz Chyrzyński (UWM, Olsztyn 2012 r.) „Formalne, stylistyczne i funkcjonalno-pragmatyczne właściwości języka angielskiego w komunikacji internetowej”. Promotor: prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz (UWM, Olsztyn).
 • mgr Tomasz Włodarski (UWr, Wrocław 2011 r.) „Compositional, Thematic, Stylistic and Axiological Properties of the English Genre Obituary. A Study Based on the Selected National British Press. Promotor: dr hab. prof. UWr Michał Post (UWr, Wrocław).
 • mgr Agnieszka Sowińska (UMK, Toruń 2011 r.) „A Critical Analysis of Political Discourse from the Perspective of Axiological Semantics on the Basis of the US President George W. Bush’s and President Barack Obama’s State of the Union Addresses (2001–2010). Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Wąsik (UAM, Poznań).
 • mgr Maciej Kielar (UAM, Poznań 2008 r.) „The Language of Valuation in Journalistic Discourse Pertaining to the Ideology of the European Union Enlargement. On the Basis of the British and Irish Press of 2004. Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Wąsik (UAM, Poznań).

Recenzje rozpraw i dorobku habilitacyjnego:11 w następujących przewodach:

 • powołanie do komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w przewodzie dr Matyldy  Włodarczyk (WA, UAM, Poznań 2017 r.) – członek komisji
 • powołanie do komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w przewodzie dr Marty Bogusławskiej-Tafelskiej (UWM, Olsztyn 2016 r.) – recenzent
 • powołanie do komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w przewodzie dr Justyny Alnajjar (UW, Warszawa 2016 r.) – recenzent
 • powołanie do komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w przewodzie dra Michaela Hornsby’ego (UAM, Poznań 2016 r.) – recenzent
 • powołanie do komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w przewodzie dra Marcina Lewandowskiego (UAM, Poznań 2016 r.) – recenzent
 • powołanie do komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w przewodzie dra Ireneusza Kidy (UŚ, Sosnowiec 2015 r.) – członek komisji
 • powołanie do komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w przewodzie dr Joanny Kopaczyk (UAM, Poznań 2014 r.) – recenzent
 • powołanie do komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w przewodzie dr  Marii Bloch-Trojnar (KUL, Lublin 2014 r.) – recenzent
 • powołanie do komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w przewodzie dr Doroty Zielińskiej-Długosz (UŚ, Sosnowiec 2013 r.) – przewodniczący komisji
 • powołanie do komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w przewodzie dra Adama Głaza (UMCS, Lublin 2013 r.) – członek komisji
 • powołanie do komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w przewodzie dr Marty Dynel (UŁ, Łódź 2012 r.) – członek komisji

Opinia w postępowaniu o nadanie Panu profesorowi E.F. Konradowi Koernerowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na wniosek Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK, Toruń 2016 r.).

Powołanie na recenzenta przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w postępowaniu Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w sprawie nadania dr hab. Annie Malickiej-Kleparskiej tytułu profesora nauk humanistycznych (KUL, Lublin 2017 r.).

Powołanie na recenzenta przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w postępowaniu Rady Wydziału Polonistyki UW w sprawie nadania dr. hab. Grzegorzowi Godlewskiemu tytułu profesora nauk humanistycznych (Uniwersytet Warszawski, 2016 r.).

Opinia w postępowaniu awansowym na stanowisko profesora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; ocena dorobku dra hab. Adama Głaza (UMCS, Lublin 2015 r.).

Inne pełnione funkcje organizacyjne:

 • Opiekun koła naukowego amerykanistów „GOING WEST” (Kolegum MSI UWr).
 • Opiekun koła naukowego studentów Kolegium MISHiS „O-Koło” (Kolegium MSI UWr).
 • Opiekun koła naukowego anglistów „Linguistic Investigations” (IFA UWr 2002–2006).
 • Indywidualny tutoring studentów Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych UWr.

(W latach 2012–2017 17 studentów Kolegium MISHiS oraz Kolegium MSI UWr zdobyło stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce). 

 • Pełnomocnik JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej.

Odznaczenia:

 • Medal Międzynarodowego Instytutu Komunikologii (miejsce i data nadania: Waszyngton, USA, w maju 2011 r.)

STATYSTYKA OSIĄGNIEĆ:

•          wypromowani doktorzy nauk humanistycznych: 13 (w zakresie językoznawstwa)

•          opieka nad doktorantami po wszczętym przewodzie: 3 (w zakresie przekładoznawstwa, językoznawstwa i studiów nad komunikacją)

•          recenzje rozpraw doktorskich: 23

•          opinie w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa: 1

•          opinie w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych: 2

•          opinie w postępowaniu awansowym na stanowisko profesora: 1

•          powołania do pracy w komisjach habilitacyjnych: 11

•          wypromowani magistrowie filologii angielskiej: 197

•          opiekun kół naukowych: 2

•          opieka indywidualna (tutorial) studentów Kolegium MSI UWr: 5

•          pełnione funkcje w organizacjach naukowych: 3

•          wybór do międzynarodowych organizacji naukowych: 1

•          organizacja/współorganizacja konferencji/warsztatów naukowych: 23

•          ilość publikacji książkowych: 4 (oraz trzy w przygotowaniu)

•          ilość zredagowanych książek naukowych: 16 (oraz cztery w przygotowaniu)

•          ilość redagowanych periodyków naukowych: 3 (łącznie 18 tomów)

•          ilość redagowanych serii książek naukowych: 2 (łącznie 12 tomów)

•          ilość opublikowanych artykułów naukowych: 50

•          ilość opublikowanych biogramów naukowych: 4

•          ilość opublikowanych rozdziałów w książkach: 2

•          ilość opublikowanych prac literackich: 1

•          ilość pełnionych funkcji w Uniwersytecie Wrocławskim: 8 (łącznie 15)

•          ekspert i recenzent dla zagranicznych instytucji rządowych: 3

•          ekspert i recenzent dla krajowych instytucji rządowych: 3

•          członek kolegiów redakcyjnych periodyków naukowych: 12

•          recenzent dla periodyków i wydawnictw naukowych: 23

Projekt "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return